ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | JNMV II-02/3-404-2-13/2015 Rušenje raznih objekata po inspekcijskim nalozima i zaštita susednih obje
4887
post-template-default,single,single-post,postid-4887,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

JNMV II-02/3-404-2-13/2015 Rušenje raznih objekata po inspekcijskim nalozima i zaštita susednih obje

JNMV II-02/3-404-2-13/2015 Rušenje raznih objekata po inspekcijskim nalozima i zaštita susednih obje

 
Konkursna dokumentacija
 
Poziv portal
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Objavljeno: 22.05.2015

Datum otvaranja: 01.06.2015

 

JNMV II-02/3-404-2-13/2015 RUŠENJE RAZNIH OBJEKATA PO INSPEKCIJSKIM NALOZIMA I ZAŠTITA SUSEDNIH OBJE

Dana: 22.05.2015. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Na osnovu člana 39. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012 i 14/2015) Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, Trg Republike 16, 24000 Subotica, www.sudirekcija.rs, kao Naručilac poziva ponuđače da dostave ponude u postupku za javnu nabavku male vrednosti „Rušenje raznih objekata po inspekcijskim nalozima i zaštita susednih objekata „, broj javne nabavke II-02/3-404-2-13/2015.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45111100- radovi na rušenju
Kontakt osoba: Bojana Vujičić, Branka Golijan
E-mail: javnenabavke@sudirekcija.rs i putem faksa na broj 024/666-306, radnim danima od 7-15 časova, osim subotom.

Pravo učešća u postupku javne nabavke male vrednosti ima ponuđač ako ispunjava uslove iz čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» broj 124/2012 i 14/2015) i druge uslove predviđene u konkursnoj dokumentaciji.
Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:
1. da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenja ponuda;
4. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
5. da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.
6. da dostavi izjavu o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i kojom garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (Obrazac broj 13).
Pri sastavljanju svojih ponuda Naručilac zahteva da ponuđači izričito navedu da su poštovali obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1-4 i člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove iz člana 76. stav 2. ispunjavaju zajedno, što dokazuje shodno Uputstvu kako se dokazuje ispunjenost uslova dostavljanjem izjave (obrazac 1).
Ponuđač je u obavezi da u ponudi navede da li će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvršiocu i da navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvršiocu a koji ne može biti veći od 50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvršioca.
Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvršiocu, dužan je da navede naziv podizvršioca, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvršilac će biti naveden u ugovoru (član 80. stav 1. stav 3.).
U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa podizvršiocem, podizvršilac mora da ispunjava uslove, predviđene u članu 75. stav 1. tačka 1-4 i članu 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5. za deo nabavke koji će se izvršiti preko podizvršioca (član 80. stav 5. Zakona o javnim nabavkama).
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1-4 i člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, što dokazuje shodno Uputstvu kako se dokazuje ispunjenost uslova dostavljanjem izjave (obrazac 1), a dokaz o ispunjenosti uslova da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom, (uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5. ovog zakona) dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova (član 81 stav 1., stav 2. i stav 3.).
Ponuđač je u obavezi da ispunjenost svih uslova, osim uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama, dokazuje dostavljanjem izjave shodno članu 77. stav 4.
Rok za podnošenje ponuda je 01.06.2015. godine do 9,00 časova, bez obzira na koji način se ponude dostavljaju. Ponuda koja je podneta naručiocu posle roka za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Komisija za javne nabavke naručioca će vratiti neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
Ponude se podnose na sledeću adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, Trg Republike broj 16, 24000 Subotica, lično ili poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom:
PONUDA ZA javnu nabavku male vrednosti radova „Rušenje raznih objekata po inspekcijskim nalozima i zaštita susednih objekata „, broj javne nabavke II-02/3-404-2-13/2015- NE OTVARATI“.
Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i telefon ponuđača.
Neblagovremene, nepotpune i nezatvorene ponude neće biti razmatrane.
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
Ponuda se podnosi na srpskom jeziku.
Cena u ponudi se iskazuje u dinarima, bez PDV-a.
Ponuda mora da važi najmanje 30 dana od dana otvaranja ponude
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može povući niti menjati svoju ponudu.
Otvaranje ponuda će se obaviti 01.06.2015. godine u 10,00 časova u kancelariji Tehničkog direktora na adresi naručioca.
U postupku otvaranja ponuda, bez posebnog pozivanja mogu prisustvovati i učestvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svoja pismena ovlašćenja predaju predsedniku komisije pre otvaranja ponuda.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena, shodno članu 85. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012 i 14/2015).
Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku do 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Zahtev za zaštitu prava ponuđača se može podneti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. Naručilac zadržava pravo da obustavi pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u bilo kojoj fazi bez navođenja razloga i naknade eventualne štete ponuđačima.
Adresa ili internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama- www.poreska uprava.gov.rs, adresa 27. Marta 28-32, 11000 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Korzo 5 24000 Subotica; zaštiti životne sredine -Agencija za zaštitu životne sredine: sefa.gov.rs, Ruže Jovanovića 27 a 11160 Beograd; zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada: Ministarstvo rada, press@minrzs.gov.rs, Nemanjina 11, 11000 Beograd, Severnobački upravni okrug, Trg Lazara Nešića 1, 24000 Subotica, sbo1@open.telekom.rs.

Naručilac
_________________