ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | JNMV II-02/3-404-2-15/2015. „Nabavka goriva za prigradske MZ – zimska služba“
4736
post-template-default,single,single-post,postid-4736,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

JNMV II-02/3-404-2-15/2015. „Nabavka goriva za prigradske MZ – zimska služba“

JNMV II-02/3-404-2-15/2015. „Nabavka goriva za prigradske MZ – zimska služba“

JAVNI POZIV II-02/3-404-2-15/2015
KONKURSNA DOKUMENTACIJA II-02/3-404-2-15/2015
Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno: 24.09.2015

Datum otvaranja: 02.10.2015

JNMV II-02/3-404-2-15/2015. „NABAVKA GORIVA ZA PRIGRADSKE MZ – ZIMSKA SLUŽBA“

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Na osnovu člana 39. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012 i 68/2015) Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, Trg Republike 16, 24000 Subotica, www.sudirekcija.rs, kao Naručilac poziva ponuđače da dostave ponude u postupku za javnu nabavku male vrednosti dobara: „Nabavka goriva za prigradske MZ – zimska služba“, broj javne nabavke II-02/3-404-2-15/2015.

Kontakt osobe: Bojana Vujičić, Branka Golijan, Rudinski Slađana

e-mail: javnenabavke@sudirekcija.rs i putem faksa na broj 024/666-336,

radnim danima od 7,00 – 15,00 časova, osim subotom.

Predmet JNMV je nabavka sledećih dobara: „Nabavka goriva za prigradske MZ – zimska služba“, broj javne nabavke II-02/3-404-2-15/2015.

Pravo učešća u postupku javne nabavke male vrednosti ima ponuđač ako ispunjava uslove iz čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i druge uslove predviđene u konkursnoj dokumentaciji.

Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:

1. da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (član 75.stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama

2. da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (član 75.stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama);

3. da je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište u stranoj državi (član 75.stav 1. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama)

4. da ponuđač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom (član 75.stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama).

Naručilac je pre početka ove javne nabavke utvrdio da za ovu javnu nabavku ne postoji dozvola predviđena posebnim propisom te istu ponuđač nije dužan dostaviti.

5. ako dostavi izjavu da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sedine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (Obrazac broj 11).

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1-4 i člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, što dokazuje shodno Uputstvu kako se dokazuje ispunjenost uslova dostavljanjem izjave (obrazac 1), a dokaz o ispunjenosti uslova da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom, (uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5. ovog zakona) dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova (član 81 stav 1. stav 2. i stav 3.).

Ponuđač je u obavezi da u ponudi navede da li će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvršiocu i da navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvršiocu a koji ne može biti veći od 50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvršioca.

Ponuđač je u obavezi da ispunjenost svih uslova, osim uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama, dokazuje dostavljanjem izjave shodno članu 77. stav 4.

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvršiocu, dužan je da navede naziv podizvršioca, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvršilac će biti naveden u ugovoru (član 80. stav 1. stav 3.).

U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa podizvršiocem, podizvršilac mora da ispunjava uslove, predviđene u članu 75. stav 1. tačka 1-4 i članu 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5. za deo nabavke koji će se izvršiti preko podizvršioca (član 80. stav 5. Zakona o javnim nabavkama).

Rok za podnošenje ponuda je 02.10.2015. godine do 09,00 časova, bez obzira na koji način se ponude dostavljaju. Ponuda koja je podneta naručiocu posle roka za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Komisija za javne nabavke naručioca će vratiti neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Ponude se podnose u koverti neposredno ili putem pošte na adresu: JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice», 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „NE OTVARATI – javna nabavka dobara „Nabavka goriva za prigradske MZ – zimska služba“, broj javne nabavke II-02/3-404-2-15/2015. Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i telefon ponuđača.

Neblagovremene, nepotpune i nezatvorene ponude neće biti razmatrane.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

Ponuda se podnosi na srpskom jeziku.

Cena u ponudi se iskazuje u dinarima, bez PDV-a.

Ponuda mora da važi najmanje 30 dana od dana otvaranja ponude

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može povući niti menjati svoju ponudu.

Javno otvaranje ponuda održaće se 02.10.2015. godine u prostorijama JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice», 24 000 Subotica, Trg republike 16, sa početkom u 1000 časova.

U postupku otvaranja ponuda, bez posebnog pozivanja mogu prisustvovati i učestvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svoja pismena ovlašćenja predaju predsedniku komisije pre otvaranja ponuda.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena, shodno članu 85. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku do 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Zahtev za zaštitu prava ponuđača se može podneti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu neposredno ili poštom preporučeno sa povratnicom, a može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje Naručioca.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava dužan je da na račun budžeta Republike Srbije broj: 840-742221843-57 uplati taksu sa pozivom na broj 97 50-016, šifra plaćanja 153 ili 840-30678845-06 šifra plaćanja 153 ili 253, pozivom na broj: broj javne nabavke, svrha: Zahtev za zaštitu prava, naziv Naručioca i broj javne nabavke, korisnik: Budžet RS u iznosu od 60.000,00 dinara.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke male vrednosti u bilo kojoj fazi bez navođenja razloga i naknade eventualne štete ponuđačima.

Adresa ili internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama- www.poreska uprava.gov.rs, adresa 27. Marta 28-32, 11000 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Korzo 5 24000 Subotica; zaštiti životne sredine -Agencija za zaštitu životne sredine: sefa.gov.rs, Ruže Jovanovića 27 a 11160 Beograd; zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada: Ministarstvo rada, press@minrzs.gov.rs, Nemanjina 11, 11000 Beograd, Severnobački upravni okrug, Trg Lazara Nešića 1, 24000 Subotica, sbo1@open.telekom.rs.