ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | JNMV II-09/1-404-2-12/2016 Novogodišnje i Božićno ukrašavanje grada
2779
post-template-default,single,single-post,postid-2779,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

JNMV II-09/1-404-2-12/2016 Novogodišnje i Božićno ukrašavanje grada

JNMV II-09/1-404-2-12/2016 Novogodišnje i Božićno ukrašavanje grada

Objavljeno: 11.10.2016

Datum otvaranja: 31.10.2016

 

JNMV II-09/1-404-2-12/2016 NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNO UKRAŠAVANJE GRADA

JAVNI POZIV

Broj II-09/1-404-2-12/2016

1. Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
– Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“
– Trg Republike 16, 24000 Subotica
– www.sudirekcija.rs
2. Vrsta naručioca: Javno preduzeće
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti dobara.
4. Predmet javne nabavke je „Novogodišnje i Božićno ukrašavanje grada“..
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika: 31522000-svetiljke za novogodišnje jelke
– Mesto izvršenja usluga: Grad Subotica
5. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.
6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.
7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:
– Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs
– Sajt naručioca: http://www.sudirekcija.rs
8. Način podnošenja ponude i rok:
– Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom.
– Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona. Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih, određeni su konkursnom dokumentacijom.
– Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „NE OTVARATI – javna nabavka male vrednosti dobara „Novogodišnje i Božićno ukrašavanje grada“, broj javne nabavke II-09/1-404-2-12/2016. Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.
– Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na Portalu Naručioca, odnosno 19.10.2016. godine u 9,00 časova.
– Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu naručioca zaključno sa poslednjim danom navedenog roka do 11,00 časova, uključujući i one pristigle poštom.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati. Svi rokovi vezani za sprovođenje poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji, a računaju se od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki i na internet strani Naručioca.
9. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
– Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski dana 19.10. 2016. godine u 10,00 časova na dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“.
10. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
– Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice. Ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svoja ovlašćenja za učestvovanje u otvaranju ponuda predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da učestvuju u postupku otvaranja ponuda.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
-Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda i objavljena na Portalu Javnih nabavki i internet stranici Naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja.
– Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.
12. Lice za kontakt: Vujičić Bojana i Mandić Nada
– Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na e-mail adresi: javnenabavke@sudirekcija.rs i putem faksa na broj 024/666-336 radnim danima od 7,00-15,00 časova, osim subotom.