ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | JNMV II-09/1-404-2-2/2016 Osiguranje vozila, Osiguranje u slučaju nesreća na radu, Zdr. osiguranje
4707
post-template-default,single,single-post,postid-4707,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

JNMV II-09/1-404-2-2/2016 Osiguranje vozila, Osiguranje u slučaju nesreća na radu, Zdr. osiguranje

JNMV II-09/1-404-2-2/2016 Osiguranje vozila, Osiguranje u slučaju nesreća na radu, Zdr. osiguranje

Javni poziv II-09/1-404-2-2/2016

 
Konkursna dokumentacija II-09/1-404-2-2/2016

 
Odgovori na pitanja

 
Izmena konkursne dokumentacije

 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 1. odgovor na pitanja

 
Odluka o dodeli ugovora

 
Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru partija 1

 
Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru – partija 2

 
Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru – partija 3

Objavljeno: 12.02.2016

Datum otvaranja: 29.02.2016JNMV II-09/1-404-2-2/2016 OSIGURANJE VOZILA, OSIGURANJE U SLUČAJU NESREĆA NA RADU, ZDR. OSIGURANJE

JAVNI POZIV

Broj II-09/1-404-2-2/2016

 1. Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:

– Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“

– Trg Republike 16, 24000 Subotica

– www.sudirekcija.rs

 1. Vrsta naručioca: Javno preduzeće

 1. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti dobara.

 1. Predmet javne nabavke je „Partija 1: Osiguranje vozila,Partija 2: Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreća na radu,

Partija 3: Zdravstveno osiguranje zaposlenih”,

broj javne nabavke II-09/1-404-2-2/2016

 

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika: 98300000 – razne usluge

– Mesto izvršenja usluga: Grad Subotica

 1. Predmet javne nabavke je oblikovan u 3 partije.

Partija 1: Osiguranje vozila

Partija 2: Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreća na radu                                               Partija 3: Zdravstveno osiguranje zaposlenih

 1. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

 1. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:

– Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs

– Sajt naručioca: http://www.sudirekcija.rs

 1. Način podnošenja ponude i rok:

– Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom   dokumentacijom.

– Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim    nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona.             Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih,        određeni su konkursnom dokumentacijom.

– Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „NE OTVARATI – javna nabavka male vrednosti usluga „Partija 1: Osiguranje vozila, Partija 2: Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreća na radu, Partija 3: Zdravstveno osiguranje zaposlenih“, broj javne nabavke II-09/1-404-2-2/2016”.

Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.

– Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 8             dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na Portalu Naručioca,            odnosno 22.02.2016. godine u 9,00 časova.

– Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu naručioca zaključno sa          poslednjim danom navedenog roka do 9,00 časova, uključujući i one pristigle poštom.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati. Svi rokovi vezani za sprovođenje            poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji, a računaju se od dana objavljivanja poziva         na Portalu javnih nabavki i na internet strani Naručioca.

 1. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

– Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski dana 22.02.2016. godine u 10,00 časova na         dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice”.

 1. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

– Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano           lice. Ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svoja ovlašćenja za učestvovanje u otvaranju   ponuda predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da učestvuju u postupku otvaranja           ponuda.

 1. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:

-Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda i objavljena na Portalu Javnih nabavki i internet stranici Naručioca u  roku od 3 dana od dana donošenja.

– Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre   zaključenja ugovora.

 1. Lice za kontakt: Vujičić Bojana, Golijan Branka i Rudinski Slađana

– Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na e-mail adresi: javnenabavke@sudirekcija.rs i putem faksa na broj 024/666-336 radnim danima od 7,00-15,00 časova, osim subotom.