ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | JNMV II-404-2-5/2020 Usluga održavanja softvera Hermes informacionog sistema
6803
post-template-default,single,single-post,postid-6803,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

JNMV II-404-2-5/2020 Usluga održavanja softvera Hermes informacionog sistema

JNMV II-404-2-5/2020 Usluga održavanja softvera Hermes informacionog sistema

II-404-2-5/2020 Javni poziv

II-404-2-5/2020 Konkursna dokumentacija

II-404-2-5/2020 Odluka o dodeli ugovora

II-404-2-5/2020 Obaveštenje o dodeli ugovora

II-404-2-5/2020 Odluka o izmeni ugovorao javnoj nabavci

DOO „MEGA COMPUTER ENGINEERING”                                                                                                               

                                                                                                                  11000   B E O G R A D

          Mis Irbijeve broj 48 G

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

Број II-404-2-5/2020

 

 1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

– Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање          Суботица

– Трг Републике 16, 24000 Суботица

www.urbanizamsu.rs

 

 1. Врста наручиоца: Јавно предузеће

 

 1. Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

 

 1. Предмет јавне набавке је „Услуга одржавања софтвера Хермес информационог система“, број јавне набавке II-404-2-5/2020

 

Назив и ознака из општег речника: 72210000-услуга програмирања софтв.пакет производа

 

– Место извршења услуга: Град Суботица

 

 1. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

 

 1. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

 1. Начин преузимања конкурсне документације:

– Портал јавних набавки: www.ujn.gov.рrs

– Сајт наручиоца: http:/ www.urbanizamsu.rs

 

 1. Начин подношења понуде и рок:

– Понуде се достављају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном          документацијом.

– Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним      набавкама, а испуњеност услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност истих,      одређени су конкурсном документацијом.

– Понуде се подносе у запечаћеној коверти на адресу: Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица, 24000 Суботица, Трг републике 16, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – јавна набавка услуга – „Услуга одржавања софтвера Хермес информационог система“, број јавне набавке II-404-2-5/2020.

 

. На полеђини написати назив понуђача, адресу и телефон особе за контакт.

 

– Рок за подношење понуде (у свему према упутствима из конкурсне документације) је 8         дана од дана објављивања овог позива на Порталу јавних набавки и на Порталу Наручиоца,     односно 24.03.2020. године у 9,00 часова.

 

– Благовременим ће се сматрати све понуде које пристигну на адресу наручиоца закључно са             последњим даном наведеног рока до 09,00 часова, укључујући и оне пристигле поштом.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати. Сви рокови везани за спровођење     позива дефинисани су у конкурсној документацији, а рачунају се од дана објављивања позива            на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.

 

 1. Место, време и начин отварања понуда:

– Јавно отварање понуда обавиће се комисијски дана 24.03.2020. године у 10,00 часова на       дан истека рока за пријем понуда у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица

 

 

 1. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

– Отварање понуда је јавно и на отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано   лице. Овлашћени представници понуђача који своја овлашћења за учествовање у отварању понуда предају комисији пре отварања понуда могу да учествују у поступку отварања       понуда.

 

 1. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

-Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда и објављена на Порталу Јавних набавки и интернет страници Наручиоца у  року од 3 дана од дана доношења.

– Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре        закључења уговора.

 

 1. Лице за контакт: Вујичић Бојана, Голијан Бранка

 

– Додатна објашњења и информације заинтересовани понуђачи могу добити на е-маил адреси: јavnenabavke@urbanizamsu.rs и путем факса на број 024/666-336 радним данима од 7,00-15,00 часова, осим суботом.