ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | JNMV II-404-2-9/2018 Nabavka GPS stanice
531
post-template-default,single,single-post,postid-531,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

JNMV II-404-2-9/2018 Nabavka GPS stanice

JNMV II-404-2-9/2018 Nabavka GPS stanice

2-9-18 JAVNI POZIV

2-9-18 Konkursna dokumentacija

2-9-18 1 Odgovor na pitanje

2-9-18 ODLUKA O DODELI UGOVORA

2-9-2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Objavljeno: 12.06.2018

Datum otvaranja: 22.06.2018

 

JNMV II-404-2-9/2018 NABAVKA GPS STANICE

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

Број II-404-2-9/2018

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
– Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање,
Суботица
– Трг Републике 16, 24000 Суботица
– www.urbanizamsu.rs

2. Врста наручиоца: Јавно предузеће

3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности добара

4. Предмет јавне набавке су добара „Набавка GPS станице“ број јавне набавке II-404-
2-9/2018
– Место извршења: Град Суботица

– Назив и ознака из општег речника набавке: 32260000-опрема за пренос података
5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

7. Начин преузимања конкурсне документације:
– Портал јавних набавки: www.ujn.gov.rs – преузимање бесплатно
– Портал наручиоца: http://www.urbanizamsu.rs – преузимање бесплатно

8. Начин подношења понуде и рок:

– Понуде се достављају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

– Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност истих, одређени су конкурсном документацијом.
– Понуде се подносе у запечаћеној коверти на адресу: Јавно предузеће за управљање путевима,
урбанистичко планирање и становање, Суботица, 24000 Суботица, Трг републике 16, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – „Набавка GPS станице“ број јавне набавке II-404-2-9/2018

На полеђини написати назив понуђача, адресу и телефон особе за контакт.

– Рок за подношење понуде (у свему према упутствима из конкурсне документације) је минимум 8 дана од дана објављивања овог позива на Порталу јавних набавки и на Порталу Наручиоца, односно 22.06.2018. године у 9,00 часова.

– Благовременим ће се сматрати све понуде које пристигну на адресу наручиоца закључно са последњим даном наведеног рока до 9,00 часова, укључујући и оне пристигле поштом.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати. Сви рокови везани за спровођење позива дефинисани су у конкурсној документацији, а рачунају се од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.
9. Место, време и начин отварања понуда:

– Јавно отварање понуда обавиће се комисијски дана 22.06.2018. године у 10,00 часова на дан истека рока за пријем понуда у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица.

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
– Отварање понуда је јавно и на отварању понуда може присуствовати свако
заинтересовано лице. Овлашћени представници понуђача који своја овлашћења за учествовање у отварању понуда предају комисији пре отварања понуда могу да учествују у поступку отварања понуда.

11. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

– Понуђачи ће о избору бити обавештени писменим путем у року од 20 дана од дана отварања понуда.
– Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

12. Лице за контакт: Вујичић Бојана, Бранка Голијан

– Додатна објашњења и информације заинтересовани понуђачи могу добити на е-маил адреси: javnenabavke@urbanizamsu.rs и путем факса на број 024/666-336 радним данима од
7,00-15,00 часова, осим суботом.