ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | JNVV II-02/3-404-1-2/2016 Usluga održavanja, odzimljavanje i zazimljavanje fontana, održ.i pop.cesm
4714
post-template-default,single,single-post,postid-4714,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

JNVV II-02/3-404-1-2/2016 Usluga održavanja, odzimljavanje i zazimljavanje fontana, održ.i pop.cesm

JNVV II-02/3-404-1-2/2016 Usluga održavanja, odzimljavanje i zazimljavanje fontana, održ.i pop.cesm

Javni poziv II-02/3-404-1-2/2016
Konkursna dokumentacija II-02/3-404-1-2/2016
Odluka o dodeli ugovora II-02/3-404-1-2/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3

Objavljeno: 09.02.2016

Datum otvaranja: 11.03.2016

 

JNVV II-02/3-404-1-2/2016 USLUGA ODRŽAVANJA, ODZIMLJAVANJE I ZAZIMLJAVANJE FONTANA, ODRŽ.I POP.CESMI

JAVNI POZIV

Broj II-02/3-404-1-2/2016

1. Naziv, adresa i internet stranica Narucioca:
– Javno preduzece „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“
– Trg Republike 16, 24000 Subotica
– www.sudirekcija.rs
2. Vrsta narucioca: Javno preduzece
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak
4. Predmet javne nabavke je nabavka usluga po partijama,broj javne nabavke II-2/3-404-1-
2/2016
Partija 1: „Usluga održavanja fontana“
Partija 2: „Održavanje i popravka cesmi“
Partija 3: „Usluga odzimljavanja i zazimljavanja fontana“
– Mesto izvršenja radova: Grad Subotica
– Naziv i oznaka iz opšteg recnika nabavke: 5050000-usluge popravke i održavanja pumpi, ventila i
slavina
5044211-limarske usluge, 44220000-gradevinska stolarija 5. Predmet javne nabavke nije oblikovan po
partijama.
6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponudena cena.
7. Nacin preuzimanja konkursne dokumentacije:
– Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs – preuzimanje besplatno
– Portal narucioca: http://www.sudirekcija.rs – preuzimanje besplatno
8. Nacin podnošenja ponude i rok:
– Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom
dokumentacijom.
– Pravo ucešca imaju ponudaci koji ispunjavaju uslove iz clana 75. i 76. Zakona o javnim
nabavkama, a ispunjenost uslova ponudac dokazuje na nacin predviden clanom 77. Zakona.
Uslovi koje svaki ponudac treba da ispuni, kao i nacin na koji se dokazuje ispunjenost istih,
odredeni su konkursnom dokumentacijom.
– Ponude se podnose u zapecacenoj koverti na adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“,
24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „NE OTVARATI – „ Partija 1: „Usluga
održavanja fontana“, Partija 2: „Usluga održavanja i popravki cesmi, Partija 3: „Usluga
odzimljavanja i zazimljavanja fontana“, broj javne nabavke II-2/3-404-1-2/2016
. Na poledini napisati naziv ponudaca, adresu i telefon osobe za kontakt.
– Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 30
dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na Portalu Narucioca,
odnosno 11.03.2016. godine u 9,00 casova.
– Blagovremenim ce se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu narucioca zakljucno sa
poslednjim danom navedenog roka do 9,00 casova, ukljucujuci i one pristigle poštom.
Nepotpune i neblagovremene ponude nece se razmatrati. Svi rokovi vezani za sprovodenje
poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji, a racunaju se od dana objavljivanja poziva
na Portalu javnih nabavki i na internet strani Narucioca.
9. Mesto, vreme i nacin otvaranja ponuda:
– Javno otvaranje ponuda obavice se komisijski dana 11.03.2016. godine u 10,00 casova na
dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“.
10. Uslovi pod kojima predstavnici ponudaca mogu ucestvovati u postupku otvaranja ponuda:
– Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano
lice. Ovlašceni predstavnici ponudaca koji svoja ovlašcenja za ucestvovanje u otvaranju
ponuda predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da ucestvuju u postupku otvaranja
ponuda.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
– Ponudaci ce o izboru biti obavešteni pismenim putem u roku od 20 dana od dana otvaranja
ponuda.
– Narucilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre
zakljucenja ugovora.
12. Lice za kontakt: Vujicic Bojana, Golijan Branka i Rudinski Sladana
– Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponudaci mogu dobiti na e-mail adresi:
javnenabavke@sudirekcija.rs i putem faksa na broj 024/666-336 radnim danima od 7,00-15,00
casova, osim subotom.