ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | JNVV II-02/3-404-1-21/2015 Popravke poslovnih prostora po inspekcijskim nalozima
4946
post-template-default,single,single-post,postid-4946,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

JNVV II-02/3-404-1-21/2015 Popravke poslovnih prostora po inspekcijskim nalozima

JNVV II-02/3-404-1-21/2015 Popravke poslovnih prostora po inspekcijskim nalozima

 
Javni poziv II-2/3-404-1-21/2015
 
Konkursna dok. II-2/3-404-1-21/2015
 
Izmena konkursne dokumentacije
 
2. Izmena konkursne dokumentacije
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Objavljeno: 27.02.2015

Datum otvaranja: 31.03.2015

 

JNVV II-02/3-404-1-21/2015 POPRAVKE POSLOVNIH PROSTORA PO INSPEKCIJSKIM NALOZIMA

JAVNI POZIV

Broj II-2/3-404-1-21/2015

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca:
– Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“
– Trg Republike 16, 24000 Subotica
– www.sudirekcija.rs

2. Vrsta naručioca: javno preduzeće

3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak

4. Predmet javne nabavke je: popravke poslovnih prostora po inspekcijskim nalozima
– Mesto izvršenja radova: Grad Subotica
– Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45454000-Radovi na rekonstrukciji
5. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.

6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:
– Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs – preuzimanje besplatno
– Portal naručioca: http://www.sudirekcija.rs – preuzimanje besplatno

8. Adresa ili internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama- www.poreska uprava.gov.rs, adresa 27. Marta 28-32, 11000 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Korzo 5 24000 Subotica; zaštiti životne sredine -Agencija za zaštitu životne sredine: sefa.gov.rs, Ruže Jovanovića 27 a 11160 Beograd; zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada: Ministarstvo rada, press@minrzs.gov.rs, Nemanjina 11, 11000 Beograd, Severnobački upravni okrug, Trg Lazara Nešića 1, 24000 Subotica, sbo1@open.telekom.rs.

9. Način podnošenja ponude i rok:
– Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom.
– Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona. Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih, određeni su konkursnom dokumentacijom.
– Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „NE OTVARATI -„Interventne popravke poslovnih prostora po inspekcijskim nalozima“, broj javne nabavke II-02/3-404-1-21/2015. Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.
– Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na Portalu naručioca, odnosno 31.03.2015. godine u 9,00 časova.
– Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu naručioca zaključno sa poslednjim danom navedenog roka do 9,00 časova, uključujući i one pristigle poštom. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati. Svi rokovi vezani za sprovođenje poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji, a računaju se od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki i na internet strani naručioca.

 

 

10. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
– Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski dana 31.03.2015. godine u 10,00 časova na dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“.

11. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
– Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice. Ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svoja ovlašćenja za učestvovanje u otvaranju ponuda predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da učestvuju u postupku otvaranja ponuda.

12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
– Ponuđači će o izboru biti obavešteni pismenim putem u roku od 20 dana od dana otvaranja ponuda.
– Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

13. Lice za kontakt: Branka Golijan, Vujičić Bojana
– Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na e-mail adresi: javnenabavke@sudirekcija.rs rednim danima od 7-15 časova osim subotom.