ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | JNVV II-02/3-404-1-3/2015 Održavanje komunalija u Čantaviru, Bačkom Dušanovu, Višnjevcu, Novom i Sta
4978
post-template-default,single,single-post,postid-4978,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

JNVV II-02/3-404-1-3/2015 Održavanje komunalija u Čantaviru, Bačkom Dušanovu, Višnjevcu, Novom i Sta

JNVV II-02/3-404-1-3/2015 Održavanje komunalija u Čantaviru, Bačkom Dušanovu, Višnjevcu, Novom i Sta

 
Javni poziv II-2/3-404-1-3/2015

 
Konkursna dok. II-2/3-404-1-3/2015

 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1

 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2Objavljeno: 29.01.2015

Datum otvaranja: 03.03.2015JNVV II-02/3-404-1-3/2015 ODRŽAVANJE KOMUNALIJA U ČANTAVIRU, BAČKOM DUŠANOVU, VIŠNJEVCU, NOVOM I STA

JAVNI POZIV
Broj II-02/3-404-1-3/2015

 1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca:
  – Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“
  – Trg Republike 16, 24000 Subotica
  – www.sudirekcija.rs
 2. Vrsta naručioca: javno preduzeće.
 3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak.
 4. Predmet javne nabavke su:
  „Održavanje komunalija u Čantaviru, Bačkom Dušanovu, Višnjevcu, Novom i Starom Žedniku“. Partija 1-Održavanje higijene, Partija 2-Održavanje zelenila, broj javne nabavke II-02/3-404-1-3/2015.

– Mesto izvršenja radova: Grad Subotica

– Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 98300000-razne usluge

 1. Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama.
 2. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena
 3. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:
  – Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs – preuzimanje besplatno
  – Portal naručioca: http://www.sudirekcija.rs – preuzimanje besplatno
 4. Adresa ili internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama- www.poreska uprava.gov.rs, adresa 27. Marta 28-32, 11000 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Korzo 5 24000 Subotica; zaštiti životne sredine -Agencija za zaštitu životne sredine: sefa.gov.rs, Ruže Jovanovića 27 a 11160 Beograd; zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada: Ministarstvo rada, press@minrzs.gov.rs, Nemanjina 11, 11000 Beograd, Severnobački upravni okrug, Trg Lazara Nešića 1, 24000 Subotica, sbo1@open.telekom.rs.
 5. Način podnošenja ponude i rok:
  – Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom.
  – Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona. Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih, određeni su konkursnom dokumentacijom.
  – Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „Održavanje komunalija u Čantaviru, Bačkom Dušanovu, Višnjevcu, Novom i Starom Žedniku“. Partija 1-Održavanje higijene, Partija 2-Održavanje zelenila, broj javne nabavke II-02/3-404-1-3/2015.

Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.
– Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na Portalu naručioca, odnosno 03.03.2015. godine u 9,00 časova.
– Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu naručioca zaključno sa poslednjim danom navedenog roka do 9,00 časova, uključujući i one pristigle poštom.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati. Svi rokovi vezani za sprovođenje poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji, a računaju se od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki i na internet strani naručioca.

 1. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
  – Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski dana 03.03.2015. godine u 10,00 časova na dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“.
 2. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
  – Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice. Ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svoja ovlašćenja za učestvovanje u otvaranju ponuda predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da učestvuju u postupku otvaranja ponuda.
 3. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
  – Ponuđači će o izboru biti obavešteni pismenim putem u roku od 20 dana od dana otvaranja ponuda.
  – Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.
 4. Lice za kontakt: Vujičić Bojana, Golijan Branka

– Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na e-mail adresi: javnenabavke@sudirekcija.rs