ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | JNVV II-02/3-404-1-31/2015 Izrada projektno tehničke dokumentacije za javne WC-e
4908
post-template-default,single,single-post,postid-4908,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

JNVV II-02/3-404-1-31/2015 Izrada projektno tehničke dokumentacije za javne WC-e

JNVV II-02/3-404-1-31/2015 Izrada projektno tehničke dokumentacije za javne WC-e

 
Konkursna dok. II-2/3-404-1-31/2015
 
Odgovori na pitanja
 
Obaveštenje o zaključenju ugovora JNVV II-02/3-404-1-31/2015

Objavljeno: 17.04.2015

Datum otvaranja: 28.04.2015

 

JNVV II-02/3-404-1-31/2015 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA JAVNE WC-E

JAVNO PREDUZEĆE „DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE“
Trg Republike 16, Subotica

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU SA OBJAVLJIVANJEM POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

„IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA JAVNE WC-E“

broj javne nabavke II-02/3-404-1-31/2015

Subotica, april 2015. godine

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

PODACI O NARUČIOCU

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“,
Trg Republike br. 16, 24000 Subotica
PIB: 103967584, Matični broj: 20064030
Internet stranica: www.sudirekcija.rs

VRSTA POSTUPKA

Javna nabavka se sprovodi u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Na osnovu člana 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012 i 14/2015) Naručilac može da sprovede pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda ako u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku ili konkurentnom dijalogu dobije sve neprihvatljive ponude, pod uslovom da se prvobitno određeni uslovi za učešće u postupku, tehničke specifikacije i kriterijumi za dodelu ugovora ne menjaju.
Naručilac je 03.02.2015. godine pokrenuo javnu nabavku u otvorenom postupku „Izrada projektno tehničke dokumentacije za javne WC-e“ broj II-02/3-404-1-12/2015.
Otvaranje javne nabavke je bilo 09.03.2015. godine.
Nakon pregledavanja ponuda Komisija je utvrdila da ponuda Grupe ponuđača „ORBIS COMPANY“ DOO, TRG REPUBLIKE 18, 21000 NOVI SAD I FORM INŽINJERING, VIŠNJIČKA 31, 24000 SUBOTICA ne sadrži sve elemente propisane članom 81. ZJN i to: naziv člana grupe koji će izdati račun i naziv člana grupe ponuđača koji će Naručiocu predati sredstvo obezbeđenja.
U izveštaju o stručnoj oceni ponuda, Komisija je predložila da se ponuda odbije kao neprihvatljiva. Odgovorno lice naručioca prihvatilo je predlog Komisije za javne nabavke, te je na osnovu zakonskog ovlašćenja donelo odluku o obustavi za javnu nabavku usluga – „Izrada projektno tehničke dokumentacije za javne WC-e“, broj javne nabavke II-02/3-404-1-12/2015.

Naručilac je dana 08.04.2015. godine pokrenuo postupak javne nabavke usluga „Izrada projektno tehničke dokumentacije za javne WC-e“, broj javne nabavke II-02/3-404-1-31/2015 u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda i poziva Grupu ponuđača „ORBIS COMPANY“ DOO, TRG REPUBLIKE 18, 21000 NOVI SAD I FORM INŽINJERING, VIŠNJIČKA 31, 24000 SUBOTICA da dopuni svoju ponudu.

PREDMET JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke je nabavka usluga „Izrada projektno tehničke dokumentacije za javne WC-e“.

KONTAKT

Kontakt osoba: Vujičić Bojana, Golijan Branka
e-mail: javnenabavke@sudirekcija.rs i putem faksa na broj 024/666-306 od 7-15 h radnim danima, osim subotom.PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke je nabavka usluga izrade projekata.
Osnovna obeležja: Glavni arhitektonsko građevinski projekat, glavni projekat montažnog objekta, glavni projekat instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije i dr.

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika: 71322000 – usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE

Rok za podnošenje ponude je 28.04.2015. godine do 09 00 časova.

Rokovi koji se u postupku ove javne nabavke računaju od dana kada je poziv za dostavljanje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki, dan objavljivanja se ne računa u rok, već se za početak roka uzima sledeći naredni dan od dana objavljivanja.

Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca najkasnije do 28.04.2015. godine do 09.00 časova bez obzira na način dostavljanja.