ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | JNVV II-02/3-404-1-54/2015 Rekonstrukcija i izgradnja sportskih terena
4762
post-template-default,single,single-post,postid-4762,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

JNVV II-02/3-404-1-54/2015 Rekonstrukcija i izgradnja sportskih terena

JNVV II-02/3-404-1-54/2015 Rekonstrukcija i izgradnja sportskih terena

Konkursna dokumentacija
 
Odluka o dodeli ugovora
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Objavljeno: 05.08.2015

Datum otvaranja: 21.08.2015

 

JNVV II-02/3-404-1-54/2015 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

OSNOV ZA PRIMENU

Naručilac može da sprovede pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ako u otvorenom odnosno restriktivnom postupku nije dobio ni jednu ponudu, prijavu ili dobije sve neodgovarajuće ponude, pod uslovom da se prvobitno određeni predmet javne nabavke i uslovi za učešće u postupku, tehničke specifikacije i kriterijumi za dodelu ugovora ne menjaju.

Naručilac je dana 04.06.2015. godine pokrenuo javnu nabavku radova „Rekonstrukcija i izgradnja sportskih terena“, broj javne nabavke II-02/3-404-1-39/2015. Nabavka je objavljena na Portalu javnih nabavki i sajtu Naručioca 09.06.2015. godine. Do dana otvaranja 09.07.2015. godine pristigla je 1 neprihvatljiva ponuda.
Komisija je predložila Naručiocu da obustavi postupak za javnu nabavku radova „Rekonstrukcija i izgradnja sportskih terena“, broj javne nabavke II-02/3-404-1-39/2015.
Odgovorno lice naručioca prihvatilo je predlog Komisije za javne nabavke, te je na osnovu zakonskog ovlašćenja donelo odluku o obustavi za javnu nabavku broj II-02/3-404-1-39/2015-6 od 13.07.2015. godine

Naručilac je dana 31.07.2015. godine na osnovu člana 36. stav 1. tačka 1. ZJN pokrenuo javnu nabavku radova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda „Rekonstrukcija i izgradnja sportskih terena“, broj javne nabavke II-02/3-404-1-54/2015.

PODACI O NARUČIOCU

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“,
Trg Republike br. 16, 24000 Subotica
PIB: 103967584, Matični broj: 20064030
Internet stranica: www.sudirekcija.rs

VRSTA POSTUPKA

Javna nabavka se sprovodi na osnovu člana 36. stav 1. tačka 1. ZJN za nabavku radova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda „Rekonstrukcija i izgradnja sportskih terena“, broj javne nabavke II-02/3-404-1-54/2015 radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

PREDMET JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke su radovi – „Rekonstrukcija i izgradnja sportskih terena“, broj javne nabavke II-02/3-404-1-54/2015.

KONTAKT

Kontakt osobe: Bojana Vujičić, Branka Golijan, Slađana Rudinski
e-mail: javnenabavke@sudirekcija.rs
Radnim danima od 7,00 – 15,00 časova, osim subotom i putem faksa na broj 024/666-306.