ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | JNVV II-09/1-404-1-20/2016 Dogradnja ulične rasvete sa proširenjem mreže na teritoriji grada Subotic
4407
post-template-default,single,single-post,postid-4407,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

JNVV II-09/1-404-1-20/2016 Dogradnja ulične rasvete sa proširenjem mreže na teritoriji grada Subotic

JNVV II-09/1-404-1-20/2016 Dogradnja ulične rasvete sa proširenjem mreže na teritoriji grada Subotic

Objavljeno: 06.04.2016

Datum otvaranja: 11.05.2016

 

JNVV II-09/1-404-1-20/2016 DOGRADNJA ULIČNE RASVETE SA PROŠIRENJEM MREŽE NA TERITORIJI GRADA SUBOTIC

JAVNI POZIV

Broj II-09/1-404-1-20/2016

1. Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
– Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“
– Trg Republike 16, 24000 Subotica
– www.sudirekcija.rs

2. Vrsta naručioca: Javno preduzeće

3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak

4. Predmet javne nabavke je nabavka radova „Dogradnja ulične rasvete sa proširenjem mreže na teritoriji grada Subotice i poboljšanje sistema upravljanja“, broj javne nabavke II-09/1-404-1-20/2016″.
– Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 4500000 Građevinski radovi

5. Mesto izvršenja radova: Grad Subotica

6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena jedinična cena.

7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:
– Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs – preuzimanje besplatno
– Portal naručioca: http://www.sudirekcija.rs – preuzimanje besplatno

8. Način podnošenja ponude i rok:
– Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom.
– Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona. Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih, određeni su konkursnom dokumentacijom.
– Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „NE OTVARATI – „Dogradnja ulične rasvete sa proširenjem mreže na teritoriji grada Subotice i poboljšanje sistema upravljanja“, broj javne nabavke II-09/1-404-1-20/2016″. Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.
– Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na Portalu Naručioca, odnosno 11.05.2016. godine u 9,00 časova.

– Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu naručioca zaključno sa poslednjim danom navedenog roka do 9,00 časova, uključujući i one pristigle poštom.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati. Svi rokovi vezani za sprovođenje poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji, a računaju se od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki i na internet strani Naručioca.

9. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
– Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski dana 11.05.2016. godine u 10,00 časova na dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“.

10. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
– Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice. Ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svoja ovlašćenja za učestvovanje u otvaranju ponuda predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da učestvuju u postupku otvaranja ponuda.

11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
– Ponuđači će o izboru biti obavešteni pismenim putem u roku od 20 dana od dana otvaranja ponuda.
– Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

12. Lice za kontakt: Vujičić Bojana i Rudinski Slađana

– Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na e-mail adresi: javnenabavke@sudirekcija.rs i putem faksa na broj 024/666-336 radnim danima od 7,00-15,00 časova, osim subotom.