ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | JNVV II-09/1-404-1-27/2016 Izrada izmene i dopune projektne dokumentacije za Dom kulture u Tavankutu
4241
post-template-default,single,single-post,postid-4241,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

JNVV II-09/1-404-1-27/2016 Izrada izmene i dopune projektne dokumentacije za Dom kulture u Tavankutu

JNVV II-09/1-404-1-27/2016 Izrada izmene i dopune projektne dokumentacije za Dom kulture u Tavankutu

Javni poziv II-09/1-404-1-27/2016

Konkursna dokumentacija II-09/1-404-1-27/2016

Odluka o dodeli ugovora II-09/1-404-1-27/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Objavljeno: 28.04.2016

Datum otvaranja: 18.05.2016JNVV II-09/1-404-1-27/2016 IZRADA IZMENE I DOPUNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOM KULTURE U TAVANKUTU

 

JAVNI POZIV

Broj II-09/1-404-1-27/2016

 1. Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:

– Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“

– Trg Republike 16, 24000 Subotica

– www.sudirekcija.rs

 1. Vrsta naručioca: Javno preduzeće

 1. Vrsta postupka javne nabavke: u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva zapodnošenje ponuda član 36. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Izrada izmene i dopune projektne dokumentacije za Dom kulture u Tavankutu”, broj javne nabavke II-09/1-404-1-27/2016.

 1. Predmet javne nabavke je nabavka uslugaIzrada izmene i dopune projektne dokumentacije za Dom kulture u Tavankutu”,broj javne nabavke II-09/1-404-1-27/2016.        

       

– Mesto izvršenja radova: Grad Subotica

– Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 71322000-usluga tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju

 1. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.

 1. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

 1. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:

– Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs – preuzimanje besplatno

– Portal naručioca: http://www.sudirekcija.rs – preuzimanje besplatno

 1. Način podnošenja ponude i rok:

– Ponude se dostavljaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom   dokumentacijom.

– Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim    nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona.             Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih,        određeni su konkursnom dokumentacijom.

– Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „NE OTVARATI –   „Izrada izmene i dopune projektne dokumentacije za Dom kulture u Tavankutu”, broj javne nabavke II-09/1-404-1-27/2016”.        

Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.

– Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 30           dana od dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki i na Portalu Naručioca,            odnosno 18.05.2016. godine u 9,00časova.

– Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu naručioca zaključno sa          poslednjim danom navedenog roka do 9,00 časova, uključujući i one pristigle poštom.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati. Svi rokovi vezani za sprovođenje            poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji, a računaju se od dana objavljivanja poziva         na Portalu javnih nabavki i na internet strani Naručioca.

 1. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

– Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski dana 18.05.2016. godine u 10,00 časova na dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice”.

 1. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

– Otvaranje ponuda je javno i na otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano           lice. Ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svoja ovlašćenja za učestvovanje u otvaranju   ponuda predaju komisiji pre otvaranja ponuda mogu da učestvuju u postupku otvaranja           ponuda.

 1. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:

– Ponuđači će o izboru biti obavešteni pismenim putem u roku od 20 dana od dana otvaranja          ponuda.

– Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre   zaključenja ugovora.

 1. Lice za kontakt: Vujičić Bojana, Rudinski Slađana .

– Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na e-mail adresi:   javnenabavke@sudirekcija.rs i putem faksa na broj 024/666-336 radnim danima od 7,00-15,00   časova, osim subotom.