ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | JNVV II-404-1-15/2018 Radovi na održavanju tehničkih sredstava za usporenje saobraćaja
632
post-template-default,single,single-post,postid-632,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

JNVV II-404-1-15/2018 Radovi na održavanju tehničkih sredstava za usporenje saobraćaja

JNVV II-404-1-15/2018 Radovi na održavanju tehničkih sredstava za usporenje saobraćaja

1-15-18 Konkursna dokumentacija

1-15-18 JAVNI POZIV

1-15-18 Odgovor na pitanje

1-15-18 ODLUKA O DODELI UGOVORA

1-15-2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Objavljeno: 18.04.2018

Datum otvaranja: 22.05.2018

 

JNVV II-404-1-15/2018 RADOVI NA ODRŽAVANJU TEHNIČKIH SREDSTAVA ZA USPORENJE SAOBRAĆAJA

ЈАВНИ ПОЗИВ

БројII-404-1-15/2018

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
– Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање,
Суботица
– Трг Републике16, 24000 Суботица
– www.urbanizamsu.rs
2. Врста наручиоца: Јавно предузеће
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
4. Предмет јавне набавке су радови „Радови на одржавању техничких средстава за
успорење саобраћаја“број јавне набавкеII-404-1-15/2018.
– Место извршења радова: Град Суботица
– Назив и ознака из општег речника набавке: 45233141-радови на одржавању путева
5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације:
– Портал јавних набавки: www.ujn.gov.rs- преузимање бесплатно
– Портал наручиоца: http://www.urbanizamsu.rs- преузимање бесплатно
8. Начин подношења понуде и рок:
– Понуде се достављају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом.
– Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама, а испуњеност услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77.
Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност
истих, одређени су конкурсном документацијом.
– Понуде се подносе у запечаћеној коверти на адресу: Јавно предузеће за управљање
путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица, 24000 Суботица, Трг републике16,
са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ- „Радови на одржавању техничких средстава за успорење
саобраћаја“број јавне набавкеII-404-1-15/2018
. На полеђини написати назив понуђача, адресу и телефон особе за контакт.
– Рок за подношење понуде(у свему према упутствима из конкурсне документације) је
30 дана од дана објављивања овог позива на Порталу јавних набавки и на Порталу
Наручиоца, односно 22.05.2018. године у 9,00 часова.
– Благовременим ће се сматрати све понуде које пристигну на адресу наручиоца
закључно са последњим даном наведеног рока до 9,00 часова, укључујући и оне пристигле
поштом.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати. Сви рокови везани за
спровођење позива дефинисани су у конкурсној документацији, а рачунају се од дана
објављивања позива на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.
9. Место, време и начин отварања понуда:
– Јавно отварање понуда обавиће се комисијски дана 22.05.2018. године у 10,00 часова
на дан истека рока за пријем понуда у просторијама Јавног предузећа за управљање
путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
– Отварање понуда је јавно и на отварању понуда може присуствовати свако
заинтересовано лице. Овлашћени представници понуђача који своја овлашћења за
учествовање у отварању понуда предају комисији пре отварања понуда могу да учествују
у поступку отварања понуда.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
– Понуђачи ће о избору бити обавештени писменим путем у року од 20 дана од дана
отварања понуда.
– Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту
пре закључења уговора.
12. Лице за контакт: Вујичић Бојана, Бранка Голијан
– Додатна објашњења и информације заинтересовани понуђачи могу добити на е-маил
адреси: javnenabavkе@urbanizamsu.rs и путем факса на број024/666-336 радним данима од
7,00-15,00 часова, осим суботом.