ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | JNVV II-404-1-3/2017 Radovi na održavanju ležećih policajaca
2699
post-template-default,single,single-post,postid-2699,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

JNVV II-404-1-3/2017 Radovi na održavanju ležećih policajaca

JNVV II-404-1-3/2017 Radovi na održavanju ležećih policajaca

Javni poziv II-404-1-3/2017

Izmena Konkursne dokumentacije II-404-1-3/2017

II-404-1-3/2016 2. Izmena Konkursne dokumentacije. pdf

II-404-1-3/2017 ODLUKA O DODELI UGOVORA

II-404-1-3-2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Objavljeno: 02.03.2017

Datum otvaranja: 04.04.2017JNVV II-404-1-3/2017 RADOVI NA ODRŽAVANJU LEŽEĆIH POLICAJACA

ЈАВНИ ПОЗИВ

Број II-404-1-3/2017

 1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

– Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица

– Трг Републике 16, 24000 Суботица

– www.urbanizamsu.rs

 1. Врста наручиоца: Јавно предузеће

 1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

 1. Предмет јавне набавкесу радови„Радови на одржавању лежећих полицајаца“ број јавне набавке II-404-1-3/2016.

– Место извршења радова: Град Суботица

– Назив и ознака из општег речника набавке: 45233141-радови на одржавању путева

 1. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

 1. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 1. Начин преузимања конкурсне документације:

– Портал јавних набавки: www.ujn.gov.rs  – преузимање бесплатно

– Портал наручиоца: http://www.urbanizamsu.rs  – преузимање бесплатно

 1. Начин подношења понуде и рок:

– Понуде се достављају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном          документацијом.

– Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним      набавкама, а испуњеност услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност истих,      одређени су конкурсном документацијом.

– Понуде се подносе у запечаћеној коверти на адресу: Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица, 24000 Суботица, Трг републике 16, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – „Радови на одржавању лежећих полицајаца“ број јавне набавке II-404-1-3/2016

 

На полеђини написати назив понуђача, адресу и телефон особе за контакт.

– Рок за подношење понуде (у свему према упутствима из конкурсне документације) је 30       дана од дана објављивања овог позива на Порталу јавних набавки и на Порталу Наручиоца,     односно 04.04.2017. године у 9,00 часова.

– Благовременим ће се сматрати све понуде које пристигну на адресу наручиоца закључно са             последњим даном наведеног рока до 9,00 часова, укључујући и оне пристигле поштом.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати. Сви рокови везани за спровођење     позива дефинисани су у конкурсној документацији, а рачунају се од дана објављивања позива            на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.

 1. Место, време и начин отварања понуда:

– Јавно отварање понуда обавиће се комисијски дана 04.04.2017. године у 10,00 часова на дан истека рока за пријем понуда у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица.

 1. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

– Отварање понуда је јавно и на отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано   лице. Овлашћени представници понуђача који своја овлашћења за учествовање у отварању понуда предају комисији пре отварања понуда могу да учествују у поступку отварања       понуда.

 1. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

– Понуђачи ће о избору бити обавештени писменим путем у року од 20 дана од дана отварања             понуда.

– Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре        закључења уговора.

 1. Лице за контакт: Вујичић Бојана,Бранка Голијан

– Додатна објашњења и информације заинтересовани понуђачи могу добити на е-маил адреси: javnenabavkе@urbanizamsu.rs    и путем факса на број 024/666-336 радним данима од 7,00-15,00             часова, осим суботом.