ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | JP Direkcija objavljuje oglas za prikupljanje pismenih ponuda za za otuđenje korisnog otpada
2915
post-template-default,single,single-post,postid-2915,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

JP Direkcija objavljuje oglas za prikupljanje pismenih ponuda za za otuđenje korisnog otpada

JP Direkcija objavljuje oglas za prikupljanje pismenih ponuda za za otuđenje korisnog otpada

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada subotice“, Trg Republike 16, Subotica

objavljuje

O G L A S

za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje korisnog otpada

1. Naziv prodavca: Grad Subotica, Trg slobode 1, 24000 Subotica, PIB: 100444843. Postupak prikupljanja pismenih ponuda u ime i za račun prodavca sprovodi JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice” na osnovu Rešenja o ovlašćenju.

2. Predmet prikupljanja pismenih ponuda je otuđenje korisnog otpada nastalog tokom rušenja armirano-betonskog skeleta na katastarskoj parceli broj 3723/4 K.O. Stari grad Subotica. Korisni otpad koji je predmet otuđenja je drobljeni beton prosečne granulacije do 10 cm i gvožđe (armatura) koji se dobija separacijom armirano-betonske konstrukcije nakon rušenja armirano-betonskog skeleta. Projektom rušenja broj E-01/2012 procenjena količina armiranog betona iznosi 667 m3. Procenjena količina (nakon separacije ab konstrukcije) drobljenog betona je 1.600 t, procenjena orientaciona količina gvožđa je 60 t. Konačna količina drobljenog betona i gvožđa utvrdiće se prilikom primopredaje materijala. Troškovi merenja padaju na teret kupca.

3. Materijal iz prethodne tačke se otuđuje putem prikupljanjem pismenih ponuda. Ponuđači mogu podneti objedinjenu ponudu za otkup betona i gvožđa i mogu podneti ponudu posebno za otkup betona i posebno za otkup gvožđa.

4. Početna jedinična cena 1 tone drobljenog betona iznosi 350,00 dinara bez PDV-a, a početna jedinična cena gvožđa iznosi 12 din/kg bez PDV-a.

5. Rok plaćanja: Najpovoljniji ponuđač je dužan da isplati kupoprodajnu cenu u roku od 15 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju.

6. Ugovor o otuđenju između najpovoljnijeg ponuđača i Grada Subotice zaključiće se u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda. Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da preuzme materijal bez odlaganja nakon zaključivanja ugovora a najduže u roku od tri kalendarska dana od dana zaključivanja ugovora.

7. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša cena. Ukoliko pristigne samo jedna blagovremena i potpuna ponuda, podnosilac se proglašava kupcem po ceni koju je ponudio u pismenoj ponudi, a koja ne može biti manja od početne cene 350,00 dinara bez PDV-a za drobljeni beton po 1 toni i 12 din/kg bez PDV-a za gvožđe.

8. Depozit u visini od 5.000,00 dinara se uplaćuje na račun Grada Subotice, broj računa 840-29546845-36, poziv na broj 97 69236. Ponuđačima čija se ponuda ne prihvata, iznos depozita će biti vraćen u roku od petnaest dana od dana otvaranja ponuda.

9. Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

Ponuda pravnog lica obavezano sadrži naziv, sedište i broj telefona, izvod iz registra privrednih subjekata (APR), potvrdu o poreskom identifikacionom broju i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica, potpisanu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa, ponuđenu cenu po din/t za drobljeni beton i/ili din/kg za gvožđe, dokaz o uplati depozita iznosu od 5.000,00 dinara i broj računa za vraćanje depozita.

Ponuda fizičkog lica obavezano sadrži ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona, i mora biti potpisana, a ako je to lice privatni preduzetnik uz ponudu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa (APR) i potvrda o poreskom identifikacionom broju, potpisanu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa, ponuđenu cenu po din/t za drobljeni beton i/ili din/kg za gvožđe, dokaz o isplati depozita u iznosu od 5.000,00 dinara i broj računa za vraćanje depozita.

10. Ponude za oglas dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda za otuđenje korisnog otpada nastalog tokom rušenja armirano-betonskog skeleta”, a na poleđini koverte navesti ime i prezime fizičkog lica odnosno naziv pravnog lica.

11. Ponuda se podnosi na adresu: Javno preduzeće “Direkcija za izgradnju Grada Subotice”, Trg Republike 16, 24000 Subotica.

12. Rok za dostavu ponuda je 27.02.2013. godine do 12,00 časova. Otvaranje ponuda biće održano 27.02.2013. godine u 12,30 časova na adresi JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice”, Trg Republike 16., 24000 Subotica.

13. Podnosioci neblagovremene i nepotpune ponude neće moći da učestvuju u postupku prikuplanja pismenih ponuda.

14. Obrazac prijave zainteresovani ponuđači mogu preuzeti sa web adrese www.sudirekcija.rs i periodu od 21. februara do 27. februar 2013. godine.

14. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice», Trg Republike broj 16, kontak osoba: Končar Milan, broj telefona 024/666-300.

Obrazci -Prijava-ponuda – podnosenje pismenih ponuda za otudenje otpada – fizicka lica

Obrazci -Prijava-ponuda – podnosenje pismenih ponuda za otudenje otpada – pravna lica