ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | O G L A S za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje putničkog vozila
1501
post-template-default,single,single-post,postid-1501,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

O G L A S za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje putničkog vozila

O G L A S za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje putničkog vozila

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada subotice“, Trg Republike 16, Subotica
objavljuje

O G L A S
za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje putničkog vozila

1. Naziv prodavca: Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ Trg Republike 16, 24000 Subotica, matični broj: 20064030, PIB: 103967584.

2.  Predmet prikupljanja pismenih ponuda je otuđenje polovnog putničkog vozila marke Škoda SuperB Classic 2,5 TDI, registarske oznake SU 045-IG, proizvedeno 2005. godine, u vlasništvu JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“.

3. Početna cena iznosi 50.000,00 (slovima:pedesethiljada) dinara bez PDV-a.

4. Rok plaćanja: Najpovoljniji ponuđač je dužan da isplati kupoprodajnu cenu u roku od 15 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju.

5. Ugovor o otuđenju između najpovoljnijeg ponuđača i JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ zaključiće se u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda. Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da preuzme putničko vozilo bez odlaganja nakon zaključivanja ugovora a najduže u roku od tri kalendarska dana od dana zaključivanja ugovora.

6. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša cena. Ukoliko pristigne samo jedna blagovremena i potpuna ponuda, podnosilac se proglašava kupcem po ceni koju je ponudio u pismenoj ponudi, a koja ne može biti manja od početne cene navedene u tački 3. ovog Oglasa.

7. Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica.
Ponuda pravnog lica obavezano sadrži naziv, sedište, matični broj i broj telefona, izvod iz registra privrednih subjekata (APR) i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica, potpisanu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa, ponuđenu cenu.

Ponuda fizičkog lica obavezano sadrži ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona, i mora biti potpisana, a ako je to lice privatni preduzetnik uz ponudu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa (APR), potpisanu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa, ponuđenu cenu.

8. Ponude za oglas dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za otuđenje putničkog vozila“, a na poleđini koverte navesti ime i prezime fizičkog lica odnosno naziv pravnog lica.

9. Ponuda se podnosi na adresu: Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, Trg Republike 16, 24000 Subotica.

10. Rok za dostavu ponuda je 21.05.2015. godine do 12,00 časova. Otvaranje ponuda biće održano 21.05.2015. godine u 12,30 časova na adresi JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, Trg Republike 16., 24000 Subotica.

11. Podnosioci neblagovremene i nepotpune ponude neće moći da učestvuju u postupku prikuplanja pismenih ponuda.

12. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice», Trg Republike broj 16, kontakt osoba: Branka Golijan, broj telefona 024/666-363.