ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | Oglas za otuđenje (prodaju) građevinskog zemljišta
1025
post-template-default,single,single-post,postid-1025,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Oglas za otuđenje (prodaju) građevinskog zemljišta

Oglas za otuđenje (prodaju) građevinskog zemljišta

Odluka o raspisivanju oglasa za otuđenje zemljišta

Konkursna dokumentacija

Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 72/09, 81/09 ispravka, 64/10 – Odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/14 i 145/14), i člana 194 i 16. Odluke o pribavljanju,otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta i pretvaranju prava zakupa na građevinskom zemljištu svojine („Službeni list Grada Subotice“ broj 14/2015).

Na predlog Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ od 24.07.2015. godine, Gradonačelnik Subotice dana 24.07.2015. godine donosi

 

O D L U K U

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA
ZA OTUĐENJE (PRODAJU) GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI PUTEM JAVNOG NADMETANJA RADI IZGRADNJE

 

USLOVI:

I Neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini (u daljem tekstu: zemljište) koje nije privedeno nameni i koje se po ovom Oglasu otuđuje pravnim i fizičkim licima, po tržišnim uslovima, planskim aktima namenjeno je za izgradnju porodičnih stambenih zgrada (individualnih, dvojnih i nizova zgrada), stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada, garaža.

II Zemljište koje se otuđuje za izgradnju je delimično ili potpuno komunalno uređeno.

III Početna cena zemljišta koje se otuđuje, namenjenog za izgradnju stambenih, poslovnih, stambeno-poslovnih objekata i garaža utvrđuje se u visini tržišne vrednosti zemljišta.

Tržišnu vrednost zemljišta utvrđuje ovlašćeni sudski veštak.

IV Učesnik u javnom nadmetanju koji ostvari pravo na kupovinu zemljišta obavezuje se da isto privede nameni tako što će od dana konačnosti Rešenja iz tačke XI ovog Oglasa:
– u roku 8 meseci pribaviti građevinsku dozvolu,
– izgradnju okončati, za sporedne objekte (garaže i dr.) u roku koji ne može biti duži od 1 godine, a za ostale investicione objekte u roku koji ne mogu biti duži od 3 godina, a da se izvrši tehnički prijem u roku od 5 godina.

V Ako učesnik u javnom nadmetanju ne udovolji obavezama iz tačke IV ovog Oglasa, Rešenje Gradonačelnika o otuđenju zemljišta se stavlja van snage i ugovor o otuđenju raskida na teret kupca.

VI Učesnici u javnom nadmetanju su dužni uplatiti depozit u visini 30% od početne cene zemljišta na račun JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotica» broj 840-1027804-55 sa pozivom na broj 69-236 model 97..

VII Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na sticanje (kupovinu) zemljišta uplaćeni depozit će se vratiti u roku od 8 radnih dana od dana sprovedenog postupka u nominalnom iznosu, izuzev ukoliko odustane od svoje punude ili ne pristupi javnom nadmetanju.

VIII Zemljište se otuđuje učesniku javnog nadmetanja koji ponudi najveću cenu na javnom nadmetanju, koja se naknadno ne može umanjivati.

IX Učesniku u javnom nadmetanju čija se ponuda prihvati, uplaćeni depozit uračunaće se u kupoprodajnu cenu i oduzeti od vrednosti postignute u javnom nadmetanju.

X Ako u periodu od dana održanog javnog nadmetanja do dana uplate ponuđenog iznosa rast potrošačkih cena bude veći od 10%, izlicitirani iznos će se uskladiti sa rastom potrošačkih cena.

XI Po okončanom postupku javnog nadmetanja Gradonačelnik Grada Subotice će doneti Rešenje o otuđenju (prodaji) zemljišta.

XII Rešenje iz tačke XII ove Odluke dostavlja se svim učesnicima u postupku.

XIII Lice koje je steklo pravo na kupovinu zemljišta će u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja iz tačke XI ove Odluke sa Gradom Subotica zaključiti Ugovor o otuđenju, kojim će regulisati međusobne odnose.

Ukoliko sticaoc ne sklopi Ugovor o otuđenju u navedenom roku, rešenje o otuđenju zemljišta stavlja se van snage bez prava sticaoca na povraćaj uplaćenog depozita za učešće u javnom nadmetanju.

Ukoliko rast kursa evra u odnosu na dinar, na dan zaključenja Ugovora o otuđenju bude veći od 3% u odnosu na vrednost kursa na dan održavanja licitacije, izlicitirani iznos će se uskladiti sa vrednošću kursa na dan zaključenja Ugovora o otuđenju po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

XIV Učesnik u javnom nadmetanju koji ostvari pravo na kupoprodaju zemljišta kupoprodajnu cenu plaća u celosti u roku 15 dana od zaključenja Ugovora o otuđenju ili obročno, ukoliko utvrđena cena iznosi:
– za pravna lica: do 6 mesečnih rata za iznose od 15.000.000,00 do 25.000.000,00 dinara, do 12 mesečnih rata za iznose veće od 25.000.000,00 dinara
– za fizička lica: do 6 mesečnih rata za iznose od 1.000.000,00 do 3.000.000,00 dinara,do 12 mesečnih rata za iznose veće od 3.000.000,00 dinara.

Radi obezbeđenja plaćanja kupoprodajne cene koja je ugovorena u ratama učesnik u javnom nadmetanju – pravno lice dužno je da pre potpisivanja ugovora dostavi jedno od sledećih sredstava obezbeđenja:
– bankarsku garanciju od poslovne banke,
– založnu izjavu o upisu hipoteke u korist Grada Subotice na nekretnini koja nije opterećena i čija vrednost tržišno pokriva vrednost kupoprodajne cene zemljišta, a koju vrednost utvrđuje veštak na teret investitora.

Obezbeđenja za fizička lica:
– menicu u visini potraživanja kupoprodajne cene zemljišta, potpisanu od strane dva kreditno sposobna žiranta,
– založnu izjavu o upisu hipoteke u korist Grada Subotice na nekretnini koja nije opterećena i čija vrednost tržišno pokriva vrednost kupoprodajne cene zemljišta.

Porez na prenos apsolutnih prava snosi sticaoc.

Ukoliko sticaoc ne plati ugovorenu kupoprodajnu cenu u roku iz stava 1. ove tačke Odluke ili kod obročnog plaćanja ne uplati dve dospele rate, gubi pravo na plaćanje na rate i ceo neotplaćeni iznos dospeva za naplatu odjednom, danom dospeća druge neuplaćene rate.

XV Kod plaćanja na rate, obavezno se ugovara usklađivanje preostalog iznosa duga primenom indeksa potrošačkih cena za svaki mesec otplate, prema objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku.

XVI Učesnik u javnom nadmetanju koji ostvari pravo na sticanje zemljišta za izgradnju, sa mogućnošću izgradnje parking prostora na javnim površinama u delu kompleksa za izgradnju predviđenog broja parking prostora obavezan je da od JP «Zavod za urbanizam Grada Subotica» u Subotici pribavi Plan detaljne regulacije i izgradnju izvrši prema uslovima iz tog plana. U slučaju da Investitor ne bude u mogućnosti da na javnoj površini ili u objektu koji gradi, obezbedi potreban broj parking prostora ili garažnih mesta, koje po glavnom izvođačkom projektu treba da izgradi (broj garažnih ili parking mesta spram površine građevinske parcele utvrđuje se u skladu sa važećim planskim dokumentom na osnovu kog se izdaju lokacijski uslovi), za nedostajući broj parking prostora ili garažnih mesta, biće u obavezi da shodno Odluci o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta („Službeni list Grada Subotice“ broj 7/15) izvrši plaćanje doprinosa.

XVII Za javno nadmetanje zainteresovana pravna i fizička lica podnose pismene prijave na adresu Komisije za građevinsko zemljište, Subotica, Trg Republike broj 16 – od 03.avgusta 2015. godine do 02.septembra 2015. godine.

Prijava pravnog lica sadrži: pun naziv i sedište, matični broj, broj rešenja o registraciji kod Agencije za privredne registre i poreski identifikacioni broj.

Prijava se overava potpisom i pečatom ovlašćenog lica.

Prijava fizičkog lica sadrži: ime i prezime, adresu, jedinstveni matični broj građana, a ako je lice preduzetnik i podatke o upisu u registar nadležnog organa (broj, datum i naziv organa) i poreski identifikacioni broj.

Prijava treba da sadrži: sve podatke o građevinskoj parceli za koju se ista podnosi.

Uz prijavu učesnik pravno lice odnosno preduzetnik dužan je da priloži:
– overenu fotokopiju akta o registraciji
– dokaz o uplati depozita (original nalog za uplatu ili overeni izvod iz banke)
– izjavu da prihvata sve posebne uslove iz Oglasa.

Uz prijavu učesnik fizičko lice dužan je da priloži:
– fotokopiju lične karte,
– dokaz o uplati depozita,
– izjavu da prihvata sve posebne uslove iz Oglasa.

XVIII Javno nadmetanje se sprovodi po sledećem postupku:
1. Predsednik ili ovlašćeni član komisije objavljuje početni iznos koji je predmet licitacije i poziva učesnike da isti iznos prihvate.
Ukoliko učesnik ne prihvati početni iznos gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.
2. Predsednik ili ovlašćeni član komisije poziva učesnike da daju svoje ponude iznosa cene uvećane za najmanje 1% od početne cene zemljišta, odnosno poslednje date ponude.
3. Ponuđač čija ponuda bude tri puta uzastopno ponovljena od strane predsednika ili ovlašćenog člana Komisije, stiče pravo na kupovinu.

Svaki učesnik javnog nadmetanja ima pravo tokom rada Komisije da daje primedbe na rad Komisije i na tok postupka što se unosi u zapisnik.

Postupak javnog nadmetanja će se u svemu ostalom sprovesti prema odredbama člana 21-25. Odluke o pribavljanju,otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta i pretvaranju prava zakupa na građevinskom zemljištu svojine.

XIX Učesnik javnog nadmetanja koji smatra da je građevinsko zemljište otuđeno suprotno zakonu, te da mu je na taj način povređeno pravo, može podnet nadležnom sudu tužbu za poništaj ugovora u roku od osam dana od saznanja za zaključenje ugovora, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

Oglas ostaje otvoren od 03. avgusta 2015. godine, zaključno sa 02.septembrom 2015. godine.

Javno nadmetanje (licitacija) održaće se 11.septembra 2015. godine sa početkom u 1000 časova u Plavoj sali Gradske kuće, Subotica, Trg Slobode broj 1.

Kompletan tekst Oglasa objaviće se na oglasnoj tabli JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotica», Trg Republike broj 16 – u prizemlju i na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Subotica, Trg Slobode br. 1, na I spratu u periodu od 03.08.2015. godine do 02.09.2015. godine, u „Službenom listu Grada Subotice“, na web adresi www.sudirekcija.rs i www.subotica.rs, a obaveštenje o objavljenom Oglasu u listu „Magyar szo“, „Subotičke novine“ , „Hrvatska riječ“ i „Blic“.

Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u Javnom preduzeću «Direkcija za izgradnju Grada Subotice», Trg Republike broj 16, u prizemlju, kancelarija broj 04 svakog radnog dana osim subote, od 1000 do 1200 časova, ili na telefone 024-666384 i 024-666331, ili na e-mail eva.landher@sudirekcija.rs i adnan.pervanovic@sudirekcija.rs. Kontakt osobe su Landher Eva i Pervanović Adnan.

Sastavni deo ovog Oglasa je spisak građevinskih parcela koje se otuđuju, stranice od rednog broja 1. zaključno sa rednim brojem 17.

Gradonačelnik
Maglai Jenő
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
Gradonačelnik
Broj: II-464-430/15
Dana: 24.07.2015.
S u b o t i c a