ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | Oglas za sticanje prava postavljanja bilborda i reklamnih tabli – Januar 2016
917
post-template-default,single,single-post,postid-917,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Oglas za sticanje prava postavljanja bilborda i reklamnih tabli – Januar 2016

Oglas za sticanje prava postavljanja bilborda i reklamnih tabli – Januar 2016

Odluka o raspisivanju oglasa

Uslovi i spisak lokacija delova javne površine predviđenih za postavljanje

Prijava učesnika

Ugovor o sticanju prava za postavljanje

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 72/09, 81/09 ispravka, 64/10 – Odluka US i 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Odluka US, 50/2013 – Odluka US 98/2013 – Odluka US i 132/2014 ) i člana 21. stav 1. Odluke o opštinskim putevima i ulicama („Službeni list Grada Subotica“ broj 24/2014 i 31/2014)

Na predlog Komisije za građevinsko zemljište od 20.08.2015.godine, Gradonačelnik Grada Subotice dana 25.08.2015. godine donosi

 

O D L U K U

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA
ZA STICANJE PRAVA POSTAVLJANJA BILBORDA I REKLAMNIH TABLI NA STUBOVIMA JAVNE RASVETE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICA I PRIGRADSKIH NASELJA PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

USLOVI

I Bilbordi i reklamne table se mogu postavljati na lokalnom putu i pored tog puta ili na stubove javne rasvete pored lokalnog puta (u daljem tekstu: delovi javne površine), shodno Planu za postavljanje oglasnih objekata i reklamnih oznaka na teritoriji Grada Subotice, broj plana F31-216/12 od oktobra 2014.godine, donet Odlukom o donošenju Plana postavljanja oglasnih objekata i reklamnih oznaka na teritoriji Grada Subotice, (u daljem tekstu – Plan) („Sl. list Grada Subotice“ broj 41/14) i u skladu sa odredbama Odluke o opštinskim putevima i ulicama i na osnovu odobrenja koje izdaje Direkcija.

II Delovi javne površine koji se daju na korišćenje raspolažu niskonaponskom mrežom električne energije koja je neophodna za nesmetano funkcionisanje bilborda i reklamnih tabli.

III Troškove priključenja na niskonaponsko napajanje kao i pribavljanje odobrenja za postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete snosi sticalac prava.

IV Delovi javne površine predviđeni za postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete daju se na korišćenje sa rokom trajanja 3 godine od dana zaključenja Ugovora iz tačke XV.

V Početni iznos jednokratne naknade za sticanje prava na postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete utvrđuje se ovom odlukom, a nalazi se u tabelama u prilogu.

Početni iznos jednokratne naknade ne sadrži iznose takse za korišćenje prostora na javnoj površini i takse obveznika čija se reklama nalazi na bilbordu ili reklamnim tablama na stubovima javne rasvete, odnosno čija je firma ispisana van poslovnog prostora.

VI Sticaoc prava je u obavezi da plaća lokalnu komunalnu taksu za korišćenje prostora na javnim površinama, a lice čija se reklama nalazi na bilbordu ili reklamnim tablama na stubovima javne rasvete u obavezi je da plaća lokalnu komunalnu taksu za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave.
Navedene takse utvrđuje Sekretarijat lokalne poreske administracije Gradske uprave Grada Subotice.
Sticaoc prava je u obavezi da dostavlja zaključene ugovore sa korisnicima bilborda ili reklamnih tabli na stubovima javne rasvete Sekretarijatu lokalne poreske administracije Gradske uprave Grada Subotice.

VII Učesnici u javnom nadmetanju dužni su da uplate na ime jemstva 30 % od visine početnog iznosa jednokratne naknade na račun JP Direkcije za izgradnju Grada Subotica broj 840-1027804-55 sa pozivom na broj 69-236 model 97, najkasnije jedan dan pre obavljanja licitacije. Uplata jemstva se vrši za svaku lokaciju posebno za koju učesnik konkuriše.

VIII Učesnik u javnom nadmetanju koji ostvari pravo na postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete dužan je da bilborde i reklamne table predviđene za tu lokaciju postavi najkasnije u roku od 3 meseca od dana zaključenja Ugovora iz tačke XIV.

Priključenje oglasne table na stubove javne rasvete na niskonaponsko napajanje se vrši na osnovu saglasnosti JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“.

IX Bilbordi i reklamne table na stubovima javne rasvete se postavljaju u skladu sa Planom postavljanja oglasnih objekata i reklamnih oznaka na teritoriji Grada Subotice, u predviđenim oblicima i položajima.

Učesnik u nadmetanju je dužan da se pridržava zahtevanog tipa bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete koji je predviđen za lokaciju, u skladu sa Planom.

X Učesnicima u postupku javnog nadmetanja, koji nisu uspeli sa svojim ponudama (izuzev licu koje je ponudilo sledeći najveći iznos) iznos uplaćen na ime jemstva će se vratiti u roku od 5 radnih dana od dana sprovedenog postupka u nominalnom iznosu, osim ako učesnik ne pristupi javnom nadmetanju ili odustane od svoje ponude, a na osnovu Rešenja Gradonačelnika o povratu jemstva.

XI Po okončanom postupku javnog nadmetanja, Gradonačelnik Grada Subotice donosi Odluku o sticanju prava postavljanja bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete.

XII Odluka o sticanju prava na postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete dostavlja se svim učesnicima u postupku javnog nadmetanja, sa poukom na pravo podnošenja prigovora Gradonačelniku Grada Subotice u roku od 3 dana od dana prijema odluke.
Po podnetom prigovoru, Gradonačelnik odlučuje u roku od 8 dana.

XIII Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena , dužan je da jednokratnu naknadu za sticanje prava na postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete uplati u roku od 3 dana od dana konačnosti odluke iz tačke XI na račun Grada Subotica broj 840-742341843-24 sa pozivom na broj 69-236 model 97.

XIV U roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o sticanju prava na postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete, korisnik se obavezuje zaključiti ugovor sa Gradom Subotica kojim će regulisati prava i obaveze u vezi sa sticanjem prava na postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete.

XV Za javno nadmetanje zainteresovana pravna lica i preduzetnici podnose pismene prijave na adresu JP Direkcije za izgradnju Grada Subotica – za Komisiju za građevinsko zemljište, Subotica, Trg Republike broj 16 – od 31.08.2015. godine do 11.09.2015. godine.
Prijava koja je podneta posle oglašenog roka i koja nije kompletna neće se uzeti u obzir.
Prijava se predaje u zatvorenoj koverti i treba da sadrži i tačne podatke o lokaciji bilborda ili oglasne table za koju se ista podnosi.

Prijava takođe treba da sadrži i:
– sve podatke o podnosiocu prijave (tačan naziv pravnog lica, njegovo sedište, matični broj, PIB i ime ovlašćenog lica, odnosno tačan naziv radnje, ime i prezime imaoca radnje i njegov matični broj i tačnu adresu stanovanja) – dokazuje se izvodom iz Agencije za privredne registre, ne starijim od 30 dana,
– urednu punomoć za lice koje će zastupati pravno lice ili preduzetnika na javnom nadmetanju,
– podatke o vrsti objekta,
– sve podatke o mestu postavljanja objekta za koji se prijava podnosi,
– izjavu da prihvata sve odredbe ugovora o sticanju prava postavljanja bilborda, odnosno reklamnih tabli na stubovima javne rasvete, koji se obavezuje zaključiti u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o sticanju prava na postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete,
– dokaz o uplati oglasom predviđenog iznosa jemstva (originalna uplatnica ili overen izvod iz banke).

XVI Javno nadmetanje se sprovodi po sledećem postupku:
1. Učesnici u javnom nadmetanju usmenim izjašnjavanjem nude iznose za ponuđeni deo javne površine.
2. Iznosi koje ponuđači nude moraju biti uvećani najmanje 5% od početnog iznosa jednokratne naknade (licitacioni korak) – i u odnosu na prethodnu ponudu.
3. Ponuđač čija ponuda bude tri puta uzastopno ponovljena od strane predsednika ili ovlašćenog člana Komisije, stiče pravo na postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete.

Svaki učesnik javnog nadmetanja ima pravo da, tokom rada Komisije, daje primedbe na rad Komisije i na tok postupka, i iste se unose u zapisnik o javnom nadmetanju.

Zapisnik o radu Komisije potpisuju svi učesnici javnog nadmetanja, zapisničar i svi članovi Komisije.

Učesnik koji je ponudio najveći iznos potpisuje izjavu da je ponudio najveći iznos, sa naznakom visine iznosa.

Postupak javnog nadmetanja će se u svemu ostalom sprovesti prema odredbama člana 24, 25. i 26. Odluke o opštinskim putevima i ulicama.

Oglas ostaje otvoren od 31.08.2015.godine, zaključno sa 11.09.2015. godine do 13 časova. Prijave se mogu predati neposredno u JP Direkcija za izgradnju Grada Subotica ili preko pošte preporučenim pismom najkasnije do vremena zaključenja oglasa.

Javno nadmetanje (licitacija) održaće se 21.09.2015. godine sa početkom u 1000 časova u plavoj sali Gradske kuće, Subotica, Trg Slobode broj 1.

Kompletan tekst Oglasa objaviće se na oglasnoj tabli JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotica», Trg Republike broj 16 – u prizemlju i na oglasnoj tabli Grada Subotica, Trg Slobode br. 1, na I spratu u periodu od 31.08.2015. godine do 11.09.2015. godine, u „Službenom listu Grada Subotice“, na internetu na web adresi www.sudirekcija.rs i www.subotica.rs, a tekst Oglasa u listu “Vojvođanska Svaštara“, „Magyar szo“, „Subotičke novine“, „Hrvatska riječ“ i u dnevnom listu “Blic“.

Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u Javnom preduzeću «Direkcija za izgradnju Grada Subotica», Trg Republike broj 16, u prizemlju, kancelarija broj 04 svakog radnog dana osim subote, od 1000 do 1200 časova. Kontakt osobe su Pervanović Adnan ( tel.024-666331 mail adnan.pervanovic@sudirekcija.rs) i Landher Eva (tel.024-666384 )

Sastavni deo ovog Oglasa je spisak lokacija predviđenih za postavljanje bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete na teritoriji Grada Subotice i prigradskih naselja.

Gradonačelnik
Jene Maglai
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
Gradonačelnik
Broj: II-00-352-870/2015
Dana: 25.08.2015.godine
S u b o t i c a