ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | Oglas za sticanje prava za postavljanje manjih montažnih objekata – kioska – Januar 2016
923
post-template-default,single,single-post,postid-923,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Oglas za sticanje prava za postavljanje manjih montažnih objekata – kioska – Januar 2016

Oglas za sticanje prava za postavljanje manjih montažnih objekata – kioska – Januar 2016

Odluka o raspisivanju javnog oglasa – decembar 2015

Prijava učesnika javnog nadmetanja – Pravna lica – Kiosci 2016

Prijava učesnika licitacije fizička lica 2016

Ugovor o davanju na koriscenje dela javne povrsine kiosk

Konkurs spisak – Kiosci – januar 2016

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 72/09, 81/09 ispravka, 64/10 – Odluka US i 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Odluka US i 50/2013 – Odluka US i 132/2014), člana 84. stav 1. tačka a), 85., 86. i 87. Odluke o komunalnom redu („Službeni list Grada Subotica“ broj 55/2011, 15/2013, 7/2014 i 24/2014)

Na predlog Komisije za građevinsko zemljište od 23.12.2015.godine, Gradonačelnik Grada Subotice dana 29.12.2015. godine donosi

 

O D L U K U

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA
ZA DAVANJE NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE DELA JAVNE POVRŠINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA ZA POSTAVLJANJE MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA – KIOSKA

 

USLOVI

I Delovi javne površine koji su predviđeni za postavljanje kioska, shodno Planu za postavljanje manjih montažnih objekta (kioska) na teritoriji Grada Subotice i ostalim odredbama navedenim u preambuli odluke daju se na privremeno korišćenje za planom predviđene namene.

II Delovi javne površine koji se daju na privremeno korišćenje raspolažu komunalnom infrastrukturom koja je neophodna za normalno obavljanje predviđene delatnosti u kiosku.

III Troškove priključenja montažnog objekta – kioska na komunalnu infrastrukturu snosi sticalac prava na privremeno korišćenje dela javne površine.

IV Delovi javne površine daju se na privremeno korišćenje sa rokom trajanja 5 godina od dana sklapanja Ugovora.

V Početni iznos naknade za ostvarivanje prava na privremeno korišćenje dela javne površine utvrđuje se ovom odlukom, i nalazi se u tabelama u prilogu.

VI Taksa za sticanje prava korišćenja javne površine za postavljanje kioska utvrđuje se, nakon sklapanja ugovora, Rešenjem lokalne poreske administracije Grada Subotice, u skladu sa Odlukom o lokalnim komunalnim taksama.

VII Predmet javnog nadmetanja je naknada za sticanje prava na privremeno korišćenje dela javne površine.

VIII Učesnici u javnom nadmetanju dužni su da uplate na ime depozita 30 % od visine početnog iznosa naknade na račun JP Direkcije za izgradnju Grada Subotica broj 840-1027804-55 sa pozivom na broj 69-236 model 97, najkasnije jedan dan pre obavljanja licitacije. Uplata depozita se vrši za svaku lokaciju posebno za koju učesnik konkuriše.

 

IX Učesnik u javnom nadmetanju koji ostvari pravo na privremeno korišćenje dela javne površine dužan je da privremeni objekat predviđen za tu lokaciju postavi i otpočne sa radom najkasnije u roku od 3 meseca od dana zaključenja ugovora o privremenom korišćenju

X Kiosci se postavljaju u skladu sa Planom za postavljanje manjih montažnih objekata – kioska, u predviđenim oblicima i položajima. Učesnik u nadmetanju je dužan ispoštovati zahtevani stil kioska koji je predviđen za lokaciju od kojih treba da bude napravljen, a sve u skladu sa Planom.

XI Svim učesnicima u javnom nadmetanju iznos uplaćen na ime depozita će se vratiti u roku od 10 radnih dana od dana sprovedenog postupka u nominalnom iznosu, osim ako učesnik ne pristupi javnom nadmetanju ili odustane od svoje ponude.

XII Po okonačnom postupku javnog nadmetanja Gradonačelnik Grada Subotice donosi Rešenje o davanju dela javne površine na privremeno korišćenje.

XIII Rešenje o davanju na privremeno korišćenje dela javne površine dostavlja se svim učesnicima u postupku javnog nadmetanja sa poukom na pravo podnošenja prigovora Gradonačelniku Grada Subotice u roku od 3 dana od dana prijema rešenja.

XIV Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena , dužan je da naknadu za sticanje prava na privremeno korišćenje dela javne površine, uplati u roku od 3 dana od dana pravosnažnosti rešenja iz tačke XII na račun Grada Subotica broj 840-742341843-24 sa pozivom na broj 69-236 model 97.

XV Po pravosnažnosti Rešenja o davanju na privremeno korišćenje dela javne površine, i uplati naknade iz tačke XIV, korisnik se obavezuje zaključiti ugovor sa Gradom Subotica kojim će regulisati prava i obaveze u vezi sa privremenim korišćenjem.

XVI Za javno nadmetanje zainteresovana pravna i fizička lica podnose pismene prijave na adresu JP Direkcije za izgradnju Grada Subotica -za Komisiju za građevinsko zemljište (sa naznakom za Konkurs za kioske), Subotica, Trg Republike broj 16 – od 11.01.2016. godine do 22.01.2016. godine.

Prijava koja je podneta posle oglašenog roka i koja nije kompletna neće se uzeti u obzir.

Prijava treba da sadrži i tačne podatke o lokaciji kioska za koju se ista podnosi.

Prijava takođe treba da sadrži i:
– sve podatke o podnosiocu prijave (tačan naziv pravnog lica, njegovo sedište, matični broj, PIB i ime ovlašćenog lica, odnosno tačan naziv radnje, ime i prezime imaoca radnje i njegov matični broj i tačnu adresu stanovanja),
– urednu punomoć za lice koje će zastupati pravno ili fizičko lice na javnom nadmetanju,
– sve podatke o javnoj površini za koju se prijava podnosi,
– izjavu da prihvata sve odredbe konkursnih uslova kao i ugovora o privremenom korišćenju javne površine, koga se obavezuje zaključiti u roku od 15 dana od dana konačnosti rešenja o davanju na privremeno korišćenje dela javne površine,
– izjavu da će se javna površina preuzeti u viđenom stanju,
– dokaz o uplati oglasom predviđenog iznosa jemstva (originalna uplatnica ili overen izvod iz banke).

XVII Javno nadmetanje se sprovodi po sledećem postupku:
1. Učesnici u javnom nadmetanju usmenim izjašnjavanjem nude iznose za ponuđeno zemljište.
2. Iznosi koje punuđači nude moraju biti viši najmanje 5% od početne cene zemljišta, odnosno prethodne ponude.
3. Ponuđač čija ponuda bude tri puta uzastopno ponovljena od strane predsednika ili ovlašćenog člana Komisije, stiče pravo na privremeno korišćenje javne površine.

Svaki učesnik javnog nadmetanja ima pravo tokom rada Komisije da daje primedbe na rad Komisije i na tok postupka što se unosi u zapisnik.

Zapisnik o radu Komisije potpisuju svi učesnici javnog nadmetanja, zapisničar i svi članovi Komisije.

Učesnik koji je ponudio najveći iznos potpisuje izjavu da je ponudio najveći iznos, sa naznakom visine iznosa.

Postupak javnog nadmetanja će se u svemu ostalom sprovesti prema odredbama člana 90., 91. i 92. Odluke o komunalnom redu.

Oglas ostaje otvoren od 11.01.2016. godine, zaključno sa 22.01.2016. godine.
Javno nadmetanje (licitacija) održaće se 03.02.2016. godine sa početkom u 1000 časova u plavoj sali Gradske kuće, Subotica, Trg Slobode broj 1.

Kompletan tekst Oglasa objaviće se na oglasnoj tabli JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotica», Trg Republike broj 16 – u prizemlju i na oglasnoj tabli Grada Subotica, Trg Slobode br. 1, na I spratu u periodu od 11.01.2016. godine do 22.01.2016. godine, u „Službenom listu Grada Subotice“, na internetu na web adresi www.sudirekcija.rs i www.subotica.rs, a obaveštenje o objavljenom Oglasu u listu “Vojvođanska svaštara“, „Magyar szo“, „Subotičke novine“ i „Hrvatska Riječ“.

Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u Javnom preduzeću «Direkcija za izgradnju Grada Subotica», Trg Republike broj 16, u prizemlju, kancelarija broj 04 svakog radnog dana osim subote, od 10.00 do 12.00 časova. Kontakt osobe su Pervanović Adnan (tel.024-666331 i mail. adnan.pervanovic@sudirekcija.rs) i Landher Eva (tel.024-666384)
Sastavni deo ovog Oglasa je spisak lokacija predviđenih za postavljanje kioska na teritoriji Grada Subotice i prigradskih naselja.

Gradonačelnik
Jene Maglai
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
Gradonačelnik
Broj: II-352-1325/2015
Dana: 29.12.2015. godine
S u b o t i c a