ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | POZIV za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje pokretnih stvari
865
post-template-default,single,single-post,postid-865,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

POZIV za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje pokretnih stvari

POZIV za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje pokretnih stvari

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada subotice“, Trg Republike 16, Subotica
objavljuje

P O Z I V

za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje pokretnih stvari

1. Naziv prodavca: Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ Trg Republike 16, 24000 Subotica, matični broj: 20064030, PIB: 103967584.

2. Predmet prikupljanja pismenih ponuda je otuđenje pokretnih stvari u vlasništvu Grada Subotice i to:
– mikrotalasna peć marke Daewoo
– DVD plejer marke VX VAX
– polica za knjige sa prostorom za TV
– stolić za dnevni boravak
– kompjuter stolić braon boje
– kožna fotelja
– stona lampa
– stilska stolica
– profesionalna mašina za peglanje
– TV u boji JVC (83 cm).

3. Pokretne stvari iz prethodne tačke se otuđuju putem prikupljanja pismenih ponuda. Ponuđači mogu podneti objedinjenu ponudu za otkup svih navedenih pokretnih stvari i mogu podneti ponudu za otkup svake pokretne stvari zasebno.

4. Početna cena pokretnih stvari iznosi:
– mikrotalasna peć marke Daewoo – 1.800,00 dinara bez PDV-a
– DVD plejer marke VX VAX – 1.200,00 dinara bez PDV-a
– polica za knjige sa prostorom za TV – 2.400,00 dinara bez PDV-a
– stolić za dnevni boravak – 600,00 dinara bez PDV-a
– kompjuter stolić braon boje – 600,00 dinara bez PDV-a
– kožna fotelja – 1.500,00 dinara bez PDV-a
– stona lampa- 1.200,00 dinara bez PDV-a
– stilska stolica- 3.000,00 dinara bez PDV-a
– profesionalna mašina za peglanje- 5.100,00 dinara bez PDV-a
– TV u boji JVC (83 cm) – 1.800,00 dinara bez PDV-a.

5. Rok plaćanja: Najpovoljniji ponuđač je dužan da isplati kupoprodajnu cenu u roku od 15 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju.

6. Ugovor o otuđenju između najpovoljnijeg ponuđača i JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ zaključiće se u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda. Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da preuzme pokretne stvari bez odlaganja nakon zaključivanja ugovora a najduže u roku od tri kalendarska dana od dana zaključivanja ugovora.

7. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša cena.

8. Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

Ponuda pravnog lica mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i obavezno sadrži: naziv, sedište, matični broj i broj telefona, potpisanu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa, ponuđenu cenu za pokretne stvari navedene u tački 2. ovog Oglasa.

Ponuda fizičkog lica mora biti potpisana i obavezno sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona, a ako je to lice preduzetnik uz ponudu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa (APR), potpisana izjava ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa, ponuđena cena za pokretne stvari navedene u tački 2. ovog Oglasa.

9. Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za otuđenje pokretnih stvari“, a na poleđini koverte navesti ime i prezime fizičkog lica, odnosno naziv pravnog lica.

10. Ponuda se podnosi na adresu: Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, Trg Republike 16, 24000 Subotica.

11. Rok za dostavu ponuda je 18.09.2015. godine do 12,00 časova.
Blagovremenim ponudama smatraće se sve ponude koje pristignu na adresu JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ Trg Republike 16, 24000 Subotica do 18.09.2015. godine do 12,00 časova bez obzira na način slanja.
Otvaranje ponuda biće održano 18.09.2015. godine u 12,30 časova na adresi JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, Trg Republike 16, 24000 Subotica.

12. Podnosioci neblagovremene i nepotpune ponude neće moći da učestvuju u postupku prikuplanja pismenih ponuda.

13. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice», Trg Republike broj 16 pozivom na broj telefona 024/666-363.

14. Zainteresovani ponuđači mogu pogledati pokretne stvari na adresi JP „Direkcija za izgradnju Grada“ Trg Republike broj 16, u Subotici radnim danima od 9,00 do 14,00 časova uz prethodno zakazivanje na broj telefona 063/599-857.

15. Obrazac prijave zainteresovani ponuđači mogu preuzeti sa web adrese www.sudirekcija.rs počev od 03.09.2015. godine.