Skip to main content
„Sl. Glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018
Javno dostavljanje Član 78.

Javno dostavljanje akata po Članu 78. Zakona o opštem upravnom postupku 
Zakon o opštem upravnom postupku

  1. Javno  dostavljanje vrši se:
    • ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
    • ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
    •  u drugim slučajevima određenim zakonom
  2. Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.
  3. Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.