Skip to main content
13.10.2023.
Izmena dela Plana generalne regulacije VII za zone „Kertvaroš“ i „Novi grad“ i delove zona „Mali Radanovac“, „Radanovac“ i „Palić“ („Službeni list grada Subotice“ br. 12/2014).

 

Skupština Grada Subotice je na 40. sednici, održanoj dana 05.10.2023. godine donela Odluku o izradi Plana detaLjne regulacije za formiranje slobodne javne površine (linearnog parka) na delu ukinute železničke infrastrukture Subotica bolnica – Crvenka i Odluku o izradi Izmene dela Plana generalne regulacije VII za zone „Kertvaroš“ i „Novi grad“ i delove zona „Mali Radanovac“, „Radanovac“ i „Palić“.

Finansijska sredstva potrebna za izradu Plana obezbediće se iz sredstava planiranih u budžetu Grada Subotice, odnosno iz sredstava planiranih za realizaciju programa uređivanja građevinskog zemljišta, u skladu sa godišnjim programom izrade planskih dokumenata za 2023. godinu.

Konceptualni okvir planiranja najvećim delom zadržava planska rešenja data u važećem Planu generalne regulacije VII obezbeđujući kontinuitet u gradogradnji kako bi predmetni prostor u funkcionalno namenskom i arhitektonsko oblikovnom smislu bio usaglašen sa okruženjem.

Prioritetni cilj izrade Izmene dela Plana generalne regulacije VII je usklađivanje predmetnog prostora sa Prostornim planom područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) (Sl. Glasnik RS br. 32/2017 i 57/19), koji je definisao da: „Nakon usvajanja Plana pristupiće se izradi izmena i dopuna postojećih prostornih i urbanističkih planova u cilju usklađivanja sa ovim planom, u delu u kojem nisu u saglasnosti sa ovim planom“.

Prostorni plan područja posebne namene definisao je konačno razgraničenje železničkog zemljišta od gradskog građevinskog zemljišta, te se ukazala potreba za intervencijom u predmetnom prostoru, kojom će se izvršiti usaglašavanje sa planskim ciljevima i razvojnom strategijom određenom planom višeg reda.

Osim toga Izmenom dela plana izvršiće se i redefinisanje pojedinih planiranih namena i pravila građenja radi bolje sprovodljivosti i ekonomske opravdanosti planskog rešenja, konkretno iz zone poslovnih i proizvodnih delatnosti u stambenu namenu, a sve u skladu sa smernicama datim Generalnim urbanističkim planom Subotica – Palić do 2030. godine („Službeni list grada Subotice“ br. 29/2018), koje glase: „Promena namene manjih površina u stambenu namenu opravdana je u konkretnim, pojedinačnim slučajevima, kada je u pitanju racionalnije iskorišćavanje prostora, uklapanje sa okruženjem ili konkretne investicije od koristi za grad“.