Skip to main content
10.11.2023.
Konkurs za izradu idejnog rešenja sportskog objekta – hale u Subotici.

Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica raspisuje Konkurs za izradu idejnog rešenja sportskog objekta – hale u Subotici.

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rešenja sportskog objekta – hale za minimum 4500 gledalaca za potrebe odigravanja odbojkaških, rukometnih i košarkaških utakmica kao i drugih dvoranskih sportova u Subotici u cilju dobijanja jedinsvetnog, uređenog i funkcionalnog prostora.

Predmetna parcela nalazi se na prostoru nekadašnje kasarne koja je nakon zatvaranja postala vlasništvo Grada Subotice. Na predmetnoj parceli nema izgrađenih objekata i odlikuju je neuređene površine. Predmetna lokacija je odabrana u skladu sa planskom dokumentacijom po kojoj je dozvoljena izgradnja sportskih objekata na kompleksu Druge kasarne. Blizina glavnih putnih pravaca i uključenja na auto-put samo su neki od parametara koji su uzeti u obzir prilikom izbora lokacije.

Predviđeni sportski objekat – hala planiran je na k.p.br. 17698/9 K.O. Novi grad, koja je upisana u Izvod iz lista nepokretnosti broj 1383 kao gradsko građevinsko zemljište, njiva 6. klase, javna svojina u vlasništvu Grada Subotice (udeo 1/1). Ukupna površina predmetne parcele iznosi 30000m². Planski osnov za predmetnu lokaciju je Plan detaljne regulacije za delove blokova 16.5 i 17.2 severno od Segedinskog puta u Subotici („Sl. list  Grada Subotice“ br. 38/2015) i Plan generalne regulacije VI za delove zona „Mali Radanovac“ i „Radanovac“ („Sl. list  Grada Subotice“ br. 4/2021). Nakon oduzimanja površine namenjene za regulaciju ulice (prikazano na grafičkom prilogu br. 2) prema važećim planskim dokumentima, deo predmetne parcele namenjene za izgradnju sportskog objekta – hale kao i svih neophodnih sadržaja za funkcionisanje istog iznosiće 26000m2.

CILj KONKURSA

Cilj urbanističko - arhitektonskog konkursa je kvalitetna priprema investicije koja bi doprinela razvoju sportske infrastrukture u Subotici. U tom smislu osnovni ciljevi su da se napravi preliminarni koncept koji predstavlja najbolje optimalno urbanističko – arhitektonsko rešenje koje će uzeti u obzir dole navedene ciljeve i koje će demonstrirati viziju koja podrazumeva održivost i usaglašenost životne sredine sa elementima buduće gradnje u pogledu kvalitetne organizacije prostora, doživljaja i dopadljivosti objekata, odnosa izgrađene i neizgrađene sredine, ali i ostvarivanja konkretnih ciljeva investitora i destinacije u celini.

NAGRADNI FOND

Nagradni fond iznosi bruto 2.950.000,00 RSD i biće raspodeljen na sledeći način:

I nagrada – bruto 1.500.000,00 RSD

II nagrada – bruto   850.000,00 RSD

III nagrada – bruto  600.000,00 RSD

ČLANOVI STRUČNOG ŽIRIJA

Članovi stručnog žirija su:

  1. Relja Kovač, mast. inž. arh. – predsednik žirija – urbanista, „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica
  2. Živka Radulović Ražnatović, dipl. inž. arh. – stručni član – projektant, Arhitektura dizajn studio
  3. Docent dr Olivera Dulić – stručni član – Građevinski fakultet, Subotica
  4. Prof. dr Milica Vračarić – stručni član – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  5. Prof. dr Jelena Atanacković-Jeličić – stručni član – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  6. Prof. dr Ljiljana Kozarić, dipl. inž. građ. – stručni član – Građevinski fakultet, Subotica

KONKURSNI ROKOVI

Konkurs je otvoren od 10. novembra 2023. godine do 1. februara 2024. godine.

Konkursna dokumentacija, kao i sve neophodne informacije, mogu se preuzeti elektronski, sa zvanične internet stranice Portala javnih nabavki https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/191613

Rok za postavljanje pitanja preko Portala javnih nabavki: 6 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda-konkursnih radova.

Odgovori na postavljena pitanja biće objavljeni na Portalu javnih nabavki, u rokovima predviđenim Zakonom o javnim nabavkama.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na Portalu javnih nabavki https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/191613

Izlaganje konkursnih radova i javna diskusija o rezultatima konkursa biće organizovana u terminu naknadno određenom od strane Naručioca - Raspisivača.